Jan Kongebro

Jan Kongebro – Redder hos Falck – 65 år

  1. Viceborgmester
  2. Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 16 år og min vision for Rødovre handler om hverdagen. Din og min hverdag. Hverdagen handler om børn, om det grønne liv, og om vores fællesskab i byen. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er, og skal være den moderne og grønne velfærdsby.

En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre. Jeg vil et stærkt lokalt fællesskab, og et større udsyn. Jeg tror nemlig på, at begge perspektiver kan gøre os klogere, og hjælpe os videre med byens udvikling – og samtidig bidrage til en lidt bedre verden. Når vi arbejder sammen med hinanden, får vi flere idéer, og mere energi end vi hver især råder over. Derfor skal vi udvikle fremtidens velfærdssamfund sammen unge som ældre, og selvfølgelig også byens virksomheder.

Jeg vil arbejde for, at alle byens borgere kan bidrage til et fælles Rødovre. Vi er fælles om Rødovre, når politikere og borgere mødes om byens fremtid på borgermøder, når borgere engagerer sig i bestyrelseslivet, boligområdet, foreningslivet, sportsklubben, deltager i høringssvar, og stiller borgerforslag.

Vi er fælles om byen, når virksomhederne skaber arbejdspladser, og engagerer sig i at hjælpe borgere i arbejde eller har skoleklasser på besøg, for at vise de mange jobmuligheder, som byen rummer.

Vi er fælles om byen når vi udvikler boligområder med parker, naturområder, og et rigt dyre- og planteliv, der gør det attraktivt at mødes i byens grønne rum.

Vi er også fælles om Rødovre, og byens udvikling, når vi møder hinanden i helt almindelige hverdagssituationer. I mødet mellem forælder og personale i daginstitutionen, i mødet med naboen i boligområdet eller i det første møde med et nyt ansigt i Rødovre.

Måden vi møder hinanden på i hverdagen, er med til at forme byens DNA. Min politiske vision er derfor, at vi møder hinanden i et fælles vi, frem for i et ”dem” og et ”os”. Vi skal fortsat være et åbent, sammenhængende og rummeligt lokalsamfund. Det stiller krav til at vi alle bidrager med dét, vi hver især kan, og samtidig giver plads til at andre kan det samme. Når vi bidrager til, og deltager i byens udvikling, gør vi det ud fra et sæt af demokratiske spilleregler om accept, tolerance, ligeværd og respekt.

I Rødovre har vi investeret massivt i den grønne omstilling for, at opfylde vores ambition om at blive CO2 neutrale i 2050 – men der skal mere til.

For mig er det den højeste prioritet, at vi og vores efterkommere kan vokse op i en by, hvor sundhed, bæredygtighed og grønne omgivelser er i højsædet.

Jeg arbejder for:

  • Mindre miljøbelastning
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Mindre støjbelastning
  • En CO2 neutral kommune

Hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål, skal fremtidens opvarmning være grøn. Udfasningen af olie- og gasfyr er her et vigtigt led i den grønne omstilling.

Derfor skal vi udvide fjernvarmenettet

  • Olie og gasfyr erstattes med affaldsvarme til gavn for borgere og virksomheder
  • Udvider muligheden for at kunne varmeforsyne flere borgere

Derfor skal vi understøtte den grønne omstilling ved at udvide fjernvarmenettet og erstatte fossile brændsler med CO2-neutral fjernvarme.

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer.

Mere end 130.000 biler passerer Rødovre i døgnet på M3, og skaber et støjhelvede for de omkringliggende boliger. Beregninger viser, at larmen fra trafikken udgør mere end 78db, hvor grænseværdien for trafikstøj er 58dB.

Vi har brug for en støjskærm, og en støjreducerende belægning langs hele M3. Målinger viser, at en støjskærm vil reducere støjen med 3-7 dB, og ny belægning vil reducere støjen med 7dB.

Vi skal understøtte en aktiv og miljøvenlig transport som cyklisme

Der er mange fordele ved at få en større andel af transporten til at foregå på cykel, og ikke med bil. Mere cykling begrænser luftforurening – både lokalt og globalt, giver mindre trafikstøj. og øger sundheden og livskvaliteten både for cyklisten, og omgivelserne.

Tilvalg af cyklen sker ikke af sig selv. Tendensen er generelt en øget andel af biltrafik på bekostning af cykeltrafikken. Det kræver derfor et særligt fokus, at udbrede cykeltrafikkens andel af transporten i Rødovre. En cykelstrategi vil være et redskab til, hvordan vi arbejder med at fremme og vedligeholde cyklismen blandt kommunens borgere og de erhvervsdrivende.

Jeg vil arbejde for anlæggelse og prioritering af fysiske tiltag på vejnettet, der øger trygheden, fremkommeligheden, og trafiksikkerheden for cyklister.

Vi har allerede indført hastighedsdæmpende tiltag på vores indre byveje, og samtidig sat hastigheden ned til 40 km/t., og der skal hele tiden være fokus på sikre skoleveje, så vi kan få flere børn og unge på cyklen til og fra skole.

Der er vigtigt for mig, at vores børn kan færdes trygt på vores veje, og derfor er cykelstier et vigtigt element i cykelstrategien.