Lokalt arbejdsprogram 2006 - 2010

Nye udfordringer

De næste fire år giver Rødovre Kommune mange nye udfordringer. Folketinget har vedtaget en ny opgave og strukturreform, og selvom Rødovre ikke skal sammenlægges med andre kommuner, bliver der overført mange nye og store opgaver fra de nedlagte amter, som nu bliver til fem regioner, der stort set skal beskæftige sig med sygehusene.

Det betyder, at kommunen nu skal beskæftige sig med store dele af sundhedsområdet, med et meget større miljøområde, overtage amtsvejene, mens hele skatte-og inddrivelsesområdet overgår til staten, og arbejdsmarkedsområdet deles mellem staten og kommunerne.

Hvad alt dette kommer til at betyde, er ikke lagt fast. Derfor er det meget svært at spå om, hvad der rent økonomisk bliver råd til i de kommende år. Men Socialdemokratiet vil som hidtil føre en politik til gavn for alle borgere, uanset hvad der kommer ud af opgave-og strukturreformen.

Børne-og ungepolitik

Fremtidens råstof er vore børn og unge. Socialdemokratiet vil lægge vægt på, at Rødovre Kommunes børne-og ungepolitik bliver videreudviklet med særlig focus på kvalitet. Vi lægger vægt på en børnekulturpolitik, der sikrer, at børn stifter bekendtskab med kultur i bred forstand indenfor alle genrer med vægt på kvalitet.

Forældrene har et stort ansvar for børn og unges udvikling. Socialdemokratiet lægger stor vægt på, at børn oplever tryghed i opvæksten. Der skal skabes trygge rammer for børnefamilierne med et stort udbud af fritids-og kulturtilbud. Udviklingen af børnekulturen skal støttes, og alle aktiviteter for børn og unge skal søges koordineret. Der bør foregå en tidlig og forebyggende indsats for de børn og unge, som måtte have behov for det. Sundhedsplejen skal i endnu højere grad medvirke i det forebyggende arbejde. Det gør vi, fordi vi tror på, at en meget tidlig indsats hjælper udsatte børnefamilier.

Familielivet skal kunne hænge sammen for alle kommunens familier. Både familier, hvor begge forældre er aktive på arbejdsmarkedet, og familier, som af den ene eller anden grund i en periode har behov for ekstra hjælp, skal kunne profitere af at bo i Rødovre. Socialdemokratiet ønsker derfor at øge antallet af institutionspladser samt højne kvaliteten af vores pasningstilbud, så kommunen også i fremtiden vil være en attraktiv børnekommune, som kan fastholde og tiltrække børnefamilier.

Socialdemokratiet er parat til at se på strukturen i institutionerne, hvis det viser sig, at opgaverne kan løses på en mere fordelagtig måde. Vi tror på, at integrerede institutioner er med til at give børnene en rolig opvækst, og vi ser muligheder i den fleksibilitet, der er, når institutionen er skræddersyet til både vuggestue-og børnehavebørn. Ligeledes ønsker vi at udforske mulighederne for en ny ledelsesstruktur, hvor ledelsen i højere fratager sig af den faglige ledelse frem for den administrative.

Den "negative sociale arv" skal nedbrydes

Socialdemokratiet vil med faste foranstaltninger søge at bryde påvirkningen af “den negative sociale arv”. Indsatsen skal begynde tidligt, og i den forbindelse spiller sundhedsplejen en vigtig rolle. I nogle familier kan der være behov for, at hjemmebesøg gennemføres over en længere periode, og i nogle tilfælde med en større hyppighed.

Hvis hjemmemiljøet er så hårdt belastet, at en tvangsfjernelse er nødvendig, skal denne beslutning følges konsekvent. Der skal sikres støtte til forældrene før, under og efter en anbringelse, og der skal arbejdes for at sikre et tilstrækkeligt antal skole- sociale anbringelsespladser til børn og unge i regionen, herunder familiepleje. Under en anbringelse skal det sikres, at der er god kontakt til det anbragte barns familie, hvis dette er til barnets tarv. Barnets tarv skal gå forud for alt.

Folkeskolen

Folkeskolen skal også i fremtiden være en skole for alle. Socialdemokratiet vil arbejde for at begrænse udskillelsen af de elever, som kan være svære at rumme. Vi skal så vidt, det er muligt, bruge ressourcerne inden for folkeskolens rammer og være opmærksomme på, at enkelte elever har det største udbygge af et alternativt indlæringsmiljø. Derfor ønsker vi også, at den kommunale ordblindeskole fortsætter som hidtil.

Et andet socialdemokratisk projekt, som har bevist sit værd, er den ændrede skolestart. Dette tiltag, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen allerede fra børnehaveklassen skal fortsættes. Også 10. klasseskolen for elever i Rødovre kommune er et socialdemokratisk hjertebarn, som også bør fortsætte.

Men der er et behov for at styrke fagligheden i Folkeskolen. Det skal ske, uden at det går ud over elevernes personlige og sociale udvikling. Et højt niveau i folkeskolen vil især være en fordel for elever fra såkaldt ikke boglige hjem. De skal møde en skole, hvor der er store faglige ambitioner på deres vegne. Elever, der kommer fra hjem, hvor der er bugnende boghylder, skal nok blive mødt med faglige ambitioner fra familien. Elevernes udbytte af undervisningen skal hele tiden være i focus, og det kræver en systematisk evalueringskultur, hvor udgangspunktet skal være den enkelte elev. De nationalt udstukne eksamener kan ikke undværes, men de må aldrig stå alene.

Gode lærere er fundamentet for folkeskolen. Det stiller krav om mulighed for løbende efter-og videreuddannelse. Der er behov for, at den nyeste viden om undervisningsmetoder hurtigt kommer ud i klasseværelserne. Det kræver, at lærerne får adgang til denne viden. Det kan ske gennem formaliserede kurser og uddannelse, men også via læring på jobbet og besøg hos skoler, som har udviklet nye undervisningsformer.

Udviklingen indenfor IT går stærkt, og Rødovres skoler skal være med på forkant, hvorfor IT skal være en integreret del af undervisningen.

Nutidens undervisningsform med holddannelse og projektundervisning kræver andre fysiske rammer, end den form for undervisning, kommunens skoler i sin tid blev bygget til. Derfor ønsker socialdemokratiet, at intentionerne bag “helhedsplanen” gennemføres, så skolerne bliver renoveret i et fornuftigt tempo.

Tanken om at give eleverne mulighed for at købe et billigt og sundt måltid mad på skolen har altid ligget socialdemokratiet på sinde. Vi ønsker at skolerne finder deres egen model, så det ikke bliver presset ned oppefra. Derfor ser vi positivt på at skabe mulighed for, at alle skolerne på forsøgsbasis kan lave skolemadordning.

Ældre og udfordringer

 • Arbejde for lige adgang og lighed i sundhedsindsatsen.
 • Sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen bl.a. gennem anonym akut rådgivning til personer med psykiske lidelser.
 • Sikre væresteder og nødboliger til borgere med psykisk sygdom.
 • Styrke informationen om sundhedscenterets tilbud til borgerne.
 • Styrke indsatsen mod livsstilssygdomme vha. forløbsprogrammer fx hjertekarsygdomme , kræft og diabetes.
 • Styrke rådgivning om sund mad/kost.
 • Styrke levevilkårene for borgerne bl.a. med gode og sunde boliger, trafiksikkerhed, mindre støjgener fra trafik og etablering af grønne områder i kommunen
 • Styrke kvaliteten i genoptræning på træningscenteret via individuelle genoptræningsplaner og specielle forløbsprogrammer fx styrkelse af skelettet for personer med KOL. Det skal være hjælp til selvhjælp, så livskvaliteten ved at kunne klare mere selv øges for den enkelte borger.

Ældre

En af de største udfordringer i fremtiden ligger på ældreområdet. Socialdemokratiet vil tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Vi ønsker at fremtidens ældrepolitik er visionær og tager udgangspunkt i fremtidens ældre. Det handler om reelle valgmuligheder og individuelle løsninger om samarbejde og åben dialog mellem det offentlige og den enkelte ældre og dennes pårørende om sundhed og forebyggelse, om t gøre aktiviteterne enkle og let forståelige, så det støtter et godt aktivt ældreliv.

Det handler også om, at ældrepolitikken skal være sammenhængende. Den skal være med til at sikre og understøtte, at den enkelte ældre oplever selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold og valgmuligheder.

Kommunen skal indenfor de givne rammer fungere som konsulent og rådgiver, ikke kun som administrator af regler og fungere som myndighed. Ældreafdelingen skal være den naturlige medspiller, ligesom de ældre skal holdes fast på, at man også selv har et ansvar for sin egen tilværelse.

Skal sikres medindflydelse

De ældre skal have medindflydelse på politikken omkring boliger, og de serviceydelser der etableres i nærområdet f.eks. cafeterier, ergoterapi, væresteder, træningsaktiviteter m.m.

Alle, der arbejder indenfor ældreområdet, skal have en god viden om helhed, så den samlede indsats overfor den enkelte ældre bliver så optimal som mulig. Vi ønsker, at der sættes særlig focus på dementområdet.

Visitering af ydelser til den ældre skal også tildeles så optimalt som muligt, og vi er parate til at tilføre ekstra ressourcer, så man udover den fysiske pleje kan lægge større vægt på omsorg i hjemmepladen.

Socialdemokratiet har i den seneste valgperiode arbejdet målrettet med at bygge flere moderne plejehjemspladser. Vi vil følge udviklingen tæt, og vi er parate til at tage yderligere skridt til modernisering af eksisterende plejehjemspladser og nybygning af pladser, hvis behovet viser sig. Vi vil ikke have venteliste til plejehjemspladser.

Rødovre Kommunes ældrepolitik er flot og visionær. Socialdemokratiet vil derudover arbejde for:

 

   • At ansætte sociale viceværter og “handy mand” i boligområderne.
   • At udvide hjemmebesøg for ældre og særlige målgrupper (en ordning, som er opfundet i Rødovre)
   • At opbygge særlige teams i hjemmeplejen, så den ældre får flere faste hjælpere.
   • At oprette yderligere fora til samarbejde mellem ældreafdelingen, borgeren og pårørende.
   • At oprette særlige sundhedscentre i lokalområderne.
   • At udvikle madservicen yderligere med rådgivning om sund mand m.m.
   • At understøtte genoptræningsmuligheder i lokale boligmiljøer.
   • At understøtte omsorgstandplejen ved bl.a. at gøre denne service mere kendt.
   • At understøtte muligheden for den rette bolig på det rette tidspunkt.
   • At opbygge en følgeordning for ældre.

Frivillighedspolitik

I Socialdemokratiet lægger vi meget stor vægt på samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for de svageste borgere i kommunen. En indsats vi anerkender og bakker op. Vi støtter også kommunens frivillighedspolitik, som beskriver samarbejdet med de frivillige sociale foreninger. Det afgørende er, at samarbejdet bygger på respekt og forståelse for hinanden styrker og roller. Og vil vi fortsat bakke op om den kommunale støtte til de frivillige sociale foreninger via servicelovens § 65 og 115.

Socialpolitikken

I den kommende periode får vi en ny opgave-og strukturreform, som ændre de hidtidige grænser for opgavefordelingen mellem amter og kommuner. Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af reformen, eller hvilken indflydelse reformen får for de specialiserede og vidtgående sociale tilbud, som amterne hidtil har haft ansvaret for at løse. Men vi ved, at kommunerne vil få ansvaret for en række nye opgaver især på det sociale område.

Socialdemokratiet vil medvirke til, at kommunen indgår i et positivt samarbejde med de myndigheder og institutioner, som kommunen fremover skal samarbejde med. Vi vil medvirke til at kommunen tager sin del af ansvaret, og vil påpege og synliggøre de problemer, vi ser i den nye arbejdsdeling/reform. Vi vil samtidig medvirke til at sikre, at ingen borgere i Rødovre kommer i klemme i den nye struktur.

Integration

Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi får en decideret integrationspolitik. Integrationsindsatsen skal være koordineret og sammenhængende med en politisk vision og handleplaner på udvalgte områder.

Allerede i dag sørger Rødovre Kommunes boligpolitik for en jævn fordeling af ressourcestærke og ressourcesvage familier i de almene boligområder. Den politik skal fortsætte, fordi vi mener at en effektiv boligpolitisk indsats kan være med til at forhindre at vore medborgere med anden etnisk baggrund en dansk bliver marginaliserede.

Det danske sprog er billetten til et integreret liv i Danmark. Derfor vil vi styrke indsatsen på dette område. I princippet bør alle, som ikke mestre det danske sprog, så de kan begå sig socialt, tilbydes danske undervisning. Og det skal være obligatorisk for alle børn at lære dansk fra 3-års alderen. De folkeskoler og daginstitutioner, der har mange tosprogede børn eller står med særlige integrationsopgaver skal have særlig hjælp.

I folkeskolen ønsker vi at timerne til dansk som andet sprog som minimum fastholdes på det nuværende niveau. Da mange tosprogede elever oplever, at det er svært at få lektiehjælp derhjemme, vil vi støtte de organisationer, som tilbyder lektiehjælp, og viser behovet sig at være mere omfattende, skal vi kunne iværksætte lektiehjælp på skolerne. Og der skal sikres målrettede undervisningstilbud til nytilkomne 16-25-årige, som mangler grundlæggende færdigheder og danskkundskaber, så de kan starte og gennemføre en ungdoms-eller voksenuddannelse.

Socialdemokratiet mener, at alle børn skal deltage i planlagte aktiviteter og fag i daginstitutionerne og folkeskolen, ligesom alle børn også skal deltage i lejrskoler, kolonier og udflugter. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at informere forældre til de to-sprogede børn om aktiviteterne, ligesom daginstitutionerne og folkeskolen skal spille en aktiv rolle i mødet mellem de to-sprogede og de danske familier, så børnefødselsdage, højtider og traditioner bliver afmystificeret og respekteret af begge parter.

Unge indvandrere, der har svært ved at få job, har brug for et rygsted. Vi bakker derfor op om mentorordninger og andre netværk, som kan give de unge en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

I løbet af en overskuelig fremtid vil ældre indvandrere få behov for plejehjemspladser. Derfor bør der i visitationen tages hensyn til dette, så de ældre ikke føler sig ensomme, men kan nyde deres oprindelige landsmænds selskab, ligesom man bør tilgodese andre ønsker fra de ældre til tv, mad og lignende.

En aktiv kultur- og fritidspolitik

Socialdemokratiet er den bedste politiske garant for et aktivt, varieret kultur og fritidslov i Rødovre. Kultur og fritidslivet skal:

 

 • Baseres på foreninger og lokale ildsjæle.
 • Støttes af og samarbejde med kommunale organisationer.
 • Støttes af og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Det er vores politiske mål for idrætten de næste fire år:

At hjælpe og støtte det store arbejde, som mange frivillige ledere gør for de unge i foreningerne, bl.a. ved at fastholde indholdet af Rødovre-ordningen, hvor der bl.a. gives tilskud til trænere, materiel og rejser. Ordningen er med til at sikre, at der i foreninger skabes plads til både elite og bredde.

At decentralisere kompetencen over idrætsanlæggene, så brugerne – i tæt samarbejde med de relevante kommunale institutioner – kan bestemme, hvordan anlæggene skal drives.

At foreningerne får mulighed for – med egne midler (penge materialer eller arbejdskraft) at bidrage til udbygning eller drift af kommunale anlæg, klubhuse og andre bygninger.

At der i de kommende fire år gennemføres tre sportshalsprojekter, fordi kapaciteten ikke er stor nok til de mange, der i vintermånederne vælger at dyrke indendørs idræt. På tre områder er der behov for nye anlæg – tennis, ishockey og håndbold/badminton/floorbold. Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra idrættens paraplyorganisation FIR, besluttet at bygge en tennishal først, da det blev vurderet at den giver den bedste samlede effekt ved udnyttelsen af de kommunale idrætsanlæg.

Socialdemokratiet har som mål, at morgendagens elite i så stor udstrækning som muligt kan fastholdes i vore foreninger og derigennem være et meget nærværende forbillede for andre. Kommunen skal ikke som institution frembringe elite, men dels støtte og opmuntre ledere og aktive, der tager initiativer, der vurderes som bæredygtige og dels støtte den mere eksperimenterende gode seriøse vilje. Socialdemokratiet vil arbejde for, at der i samarbejde med erhvervslivet gøres noget specielt for talentudviklingen gennem etablering af en elite og talentudviklingspulje.

Kultur

Socialdemokratiet vil på det kulturelle arbejde for, at “Irma-kaffetårnet”, som Rødovre Kommune overtog i 1995, og som i en vis udstrækning har været anvendt til forskellige kulturelle formål, finder sin endelige plads i det kommunale billede. Meningen har fra starten været, at tårnet skulle finde sin blivende anvendelse, når der blev råderum i den kommunale økonomi, og efter grundige overvejelser om hvordan vi bedst kan bruge den megen gode plads.

Og vi vil leve op til vore historiske forpligtelser og fortsætte istandsættelsen af Vestvoldsarealerne i Rødovre. Området, som vi allerede har sat vores præg på med istandsættelse af forskellige bygningsværker, er både historisk og rekreativt enestående. Rødovre egne borger og andre interesserede skal kunne nyde den skønne natur på og omkring volden.

Vi vil arbejde for at stuehuset på Rødovregaard renoveres til gavn for forenings-og kulturlivet. Gårdens betydning som kommunens kulturcenter nr. 1 er yderligere styrket efter, at Heerup Museet er taget i brug.

Viften har fået en udbygning så opbevaringsfaciliteterne er blevet klaret, nu må det så være forbedrede garderobeforhold og en udskiftning af sæderne, som skal forbedres. Viften og Rødovregaard supplerer hinanden på en fortræffelig måde med hver sin kulturelle betydning for kommunens borgere.

Arbejde og erhverv

Socialdemokratiet glæder sig over de tiltag, der er sket på arbejdsmarkedsområdet i den forgangne valgperiode. Det har betydet, at ledighedsprocenten for de dårligst stillede grupper i kontanthjælpssystemet i Rødovre nu er faldende.

Vi vil arbejde for, at alle kommer i arbejde, og i den udstrækning, der er mulighed for det, skal den enkelte ledige hjælpes til en aktiv arbejdssøgning. De ledige skal hjælpes med individuel kontinuerlig og praktisk støtte, som man være med til at genskabe selvfølelse og selvtillid, der er nødvendig for at turde søge ud på arbejdsmarkedet igen. Især er det nødvendigt at få de unge i arbejde. Vi vil fortsat arbejde for at kommunen skaber kontakter til det private erhvervsliv og lave utraditionelle aktiviteter.

Erhvervspolitik

Socialdemokratiet har udformet en erhvervspolitik mellem kommunen og det lokale erhvervsliv, så kommunen nu har lettere ved at løse erhvervslivets problemer, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Vi er opmærksomme på, at et aktivt erhvervsliv også giver en aktiv kommune. Derfor vil vi også gøre en aktiv indsats for at beholde de virksomheder, som er i kommunen.

Men kommunen har også en række erhvervsejendomme stående tomme. I nogle tilfælde er det tvivlsomt, om de nogensinde finder anvendelse til erhverv igen, hvis der ikke iværksættes en genopretning af nogle af erhvervsområderne. Derfor bør det overvejes, om der ikke bør tages initiativ til at omdanne nogle af disse erhvervsområder til boliger.

Trafik og miljø

Initiativet med den gratis bus på tværs af kommunen skal fortsætte, hvis det viser sig, at der er behov for tiltaget.

Rødovre Kommune har megen gennemgående trafik, hvorfor det til stadighed skal overvejes, hvordan generne fra trafikken kan mindskes, bl.a. gennem trafikdæmpende foranstaltninger i boligområderne og brug af støjdæmpende asfalt.

Der er fortsat områder i Rødovre, hvor der er behov for cykelstier. Derfor vil socialdemokratiet arbejde for, at der skal investeres i nye cykelstier ved nogle af de mere trafikbelastede veje.

Kommunen har nu fået sin egen designmanual, som skal fungere som pejlemærke for de kommende investeringer i det offentlige rum. Socialdemokratiet opfordrer til at der fra kommunens side tages initiativ til drøftelser med grundejerforeninger, boligforeninger og private virksomheder for i fællesskab at gennemføre en forskønnelse af kommunen.

Den nuværende kildesortering fungerer godt. De steder hvor den foregår. Initiativet skal udvides til større dele af kommunen, og der skal informeres om fordelene ved kildesortering.

De seneste år er det lykkedes via en intensiv indsats at begrænse vandspillet i Rødovre Kommune. Denne indsats skal fortsætte og udbygges.

Som et resultat af opgave-og strukturreformen skal Rødovre Kommune overtage en række opgaver fra Københavns amt. Det skal sikres, at opgaverne bliver løst på ordentlig vis, og at der bliver taget godt imod de nye medarbejdere.

Socialdemokratiet vil lægge storvægt på tilgængelighed, når der renoveres og bygges nyt. Det skal tænkes ind allerede i projektstadiet.