Arbejdsprogram for Socialdemokratiet i Rødovre 2010-2013

Den stærke kandidatliste bakkes op af lokalpolitiske visioner. Læs her om den socialdemokratiske politik for næste valgperiode.

Hent hele oplæget her:

Vedtaget på medlemsmøde den 4. 2. 2009

En god økonomi er midlet der skal sikre Rødovre kommune gode velfærdstilbud til borgerne også i fremtiden. Socialdemokraterne har gennem årene været bannerfører for at sikre en solid økonomisk udvikling, samtidig med at vi har formået at levere service i en høj standard, set i national målestok.

En sund økonomi er forudsætningen for at kunne udvikle de kommunale tilbud, som der på samme tid skal prioriteres imellem.

I Rødovre kommune har vi en god og fyldig kassebeholdning, som vi af hensyn til vores handlefrihed skal sikre en vis størrelse af. Det er således først og fremmest driftsudgifterne i de kommende år der er udfordringen.

Vi skal sikre balance i de enkelte års driftsbudgetter.

For at udvikle vores økonomiske formåen skal vi sikre at vi stadig er en attraktiv kommune at bosætte sig i, og her spiller bl.a. udbuddet af boliger en stor rolle.

Vi har en stort og veludviklet almen sektor (ca.46%), der er i dagens lys er relativt billige, og som vi skal være glade for i kampen om fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft. Det skal stadig være muligt for almindelige lønmodtagere at bosætte i Rødovre kommune, tæt på storbyen.

Kommunens boligsammensætning stiller dog nogle udfordringer i forhold til at tiltrække borgere i aldersgruppen 18 – 40 år, her vil det være naturligt at overveje nye boligstørrelser på mere en 80 m2, og ejerformer i nye boligprojekter.

Derudover skal det undersøges om vores relative store andel at borgere over 70 år kunne være interesseret i oldekolle lignende boligfællesskaber.

Vi vil derfor også i fremtiden sætte vores politiske og økonomiske frihed højt, fordi vi ved, at det er forudsætningen for at kunne levere tilbud til borgerne af høj kvalitet.

Vi vil udvikle arbejdspladsen Rødovre kommune, så vore nuværende medarbejdere trives, og samtidig sikrer at nye medarbejdere vil søge hertil i det omfang, vi har behov. Tilfredse medarbejdere der trives og har lyst til at gå på arbejde leverer helt klart bedre løsninger.

Rødovre kommune står overfor store udfordringer i de kommende år, såvel økonomisk, som i udviklingen af infrastruktur, servicetilbud og et sundt erhvervs- og detailhandels tilbud. For at sikre, og for at understøtte sammenhæng i byen, vil vi iværksætte byplankonkurrencer i første omgang i den sydlige ende og derefter i Islev.

I udviklingen af vor by er vi ambitiøse, vi vil have noget der rager op i den arkitektoniske himmel, derfor skal der tænkes kvalitet i udviklingen af byrum og byggeri.

Rødovre kommune er en attraktiv kommune at søge ind til. Uvildige undersøgelser viser at vi er i top som en af de mest attraktive kommuner i hovedstadsregionen. Det skal vi være stolte af, men det skal ikke få os til at hvile på lauerbærene, for der er stadig meget der kan og skal udrettes.

Socialdemokraterne har gennem årene været garanten for en social og økonomisk bæredygtig by, og vi har stålsat fastholdt service af høj kvalitet uanset at vi ikke gennem de sidste år er blevet behandlet så godt af regeringen, vi har vist at vi er i stand til at prioritere også i vanskelige tider.

Socialdemokrater vil også i fremtiden sikre den kontinuitet som kendetegner os, som en god by, en tryg by og en by med visioner der rækker langt frem.

Social og ældreforhold

Den "negative sociale arv" skal brydes

Vi vil arbejde for at bryde “den negative sociale arv”. Indsatsen skal være forebyggende og tidlig, og sundhedsplejen spiller en stor rolle i indsatsen.

Hvis hjemmemiljøet er så hårdt belastet, at en tvangsfjernelse er nødvendig, skal beslutningen følges konsekvent. Barnets tarv skal altid sættes over forældrenes rettigheder.

Vi vil:

Arbejde for at sikre et tilstrækkeligt antal skole- sociale anbringelsespladser til børn og unge i regionen, herunder familiepleje

Arbejde for, at sikre en lokal og tværfaglig indsats til utilpassede børn og unge – også mulighed for at oprette et ”fristed”.

Understøtte samarbejde mellem borgere og myndigheder f.eks. SSP, sport og frivillige foreninger

Sundhed

Vi ønsker lighed i sundhedsindsatsen. Alle initiativer inden for sundhedsområdet skal skabe lighed i sundhed. Der skal være lige adgang til sundhedssektoren, og der må ikke være forskel i behandlingen – uanset hvilken baggrund man har.

Vi vil:

Arbejde for lige adgang og lighed i sundhedsindsatsen

Sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen

Arbejde for at etablere mindre sundhedshuse (uden læger) fordelt i kommunen. F.eks. i Brohuset, i Doktorhaven, i cafeen i Kærene og et eller andet sted måske i en butik på Valhøj Alle eller Rødager Alle

Styrke oplysning om tilbud til borgerne

Styrke indsatsen mod livsstilssygdomme feks. hjertekarsygdomme og diabetes

Styrke rådgivning om sund mad/kost

Styrke levevilkårene for borgerne bl.a. med gode og sunde boliger, trafiksikkerhed, mindre støjgener fra trafik og grønne områder i kommunen

Styrke genoptræning og rehabilitering – indsatsen skal være sammenhængende

Sikre væresteder og nødboliger til borgere med psykisk sygdom

Ældre

Vi ønsker en ældrepolitik med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Fremtidens ældrepolitik skal være visionær og tage udgangspunkt i fremtidens ældre med reelle valgmuligheder og individuelle løsninger. Vi ønsker samarbejde og åben dialog mellem det offentlige og den enkelte ældre og dennes pårørende om sundhed og forebyggelse. Den ældre skal have mulighed for et godt og aktivt ældreliv. Den enkelte ældre skal have selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold og valgmuligheder. Den ældre skal opfatte kommunen som sparringspartner og støtte i ældretilværelsen uden bureaukratiske regler.

Vi vil arbejde for at:

  • Understøtte muligheden for den rette bolig på det rette tidspunkt
  • Sikre at ventelistegarantien til plejehjem opfyldes – og sikre plejehjemspladskapaciteten 10 år frem
  • Fastholde særlige teams i hjemmeplejen, så den ældre får flere faste hjælpere
  • Udvikle madservicen yderligere med rådgivning om sund mad m.m.
  • Fastfryse madprisen til pensionister
  • Understøtte genoptræningsmuligheder i lokale boligmiljøer
  • Understøtte omsorgstandplejen ved bl.a. at gøre denne service mere kendt
  • Opbygge en følgeordning for ældre
  • Støtte muligheden for at ansætte sociale viceværter og “handy mand” i boligområderne
  • Arbejde for visitation til social omsorg, udbygning af sundhedsplejen
  • Sætte særligt fokus på dementområdet
  •  

Borgere med handicap

Borgere med handicap skal sikres lige vilkår og muligheder i det daglige liv. Kommunen skal yde den nødvendige kompensation, så borgere med handicap sikres en sammenhængende og meningsfyldt tilværelse med tryghed, uddannelse, arbejde, fritidsliv og tilgængelighed. Borgere med handicap skal opleve sammenhæng og samarbejde mellem forskellige instanser og forvaltninger i kommunen.

Vi vil arbejde for at:

 • Understøtte mulighed for lige vilkår i dagligdagen for borgere med handicap
 • Større tilgængelighed på offentlige bygninger og veje
 • Sikre rimelige og ordentlige boligforhold til borgere med handicap
 • Fastholde hjælpemiddelcentralen i Rødovre
 • Fastholde og udbygge ledsageordningen

Frivillige sociale foreninger

Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem frivillige sociale foreninger og kommunen. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for de svageste borgere i kommunen. En indsats vi anerkender og bakker op. Vi støtter også kommunens frivillighedscenter og frivillighedspolitik, som beskriver og understøtter samarbejdet med de frivillige sociale foreninger. Det afgørende er, at samarbejdet bygger på respekt og forståelse for hinandens styrker og roller. Vi bakker op om den kommunale støtte til de frivillige sociale foreninger via frivilligcentret og servicelovens § 65 og 115.

Vi vil arbejde for at: Fastholde frivilligcentret og udbygge frivillighedspolitikken

Støtte udvikling af selvhjælpsgrupper

Beskæftigelse

I Rødovres socialdemokratiske beskæftigelsespolitik er mennesket i centrum. Vi ønsker at styrke indsatsen og sikre, at alle får mulighed for at blive en del af fællesskabet til gavn for os alle.

Kommunen som arbejdsplads.

Rødovre kommune skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, som også i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kommunen skal være i front, når det drejer sig om de ansattes faglige og personlige kompetenceudvikling, ligesom de ansattes sundhed og trivsel fortsat skal prioriteres højt. VI vil tilstræbe, at kommunens ansatte afspejler kommunens befolkningssammensætning, og at intentionerne bag stresspolitikken og sygefraværspolitikken bliver efterlevet.

For at sikre at kommunen altid er på forkant med fastholdelse og rekruttering, vil vi sørge for, at kommunen indfører en aktiv rekrutteringsstrategi. Dette betyder bl.a. at kommunen proaktivt vil forsøge at opfylde sin løntilskudskvote, samt løbende sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at rotere rundt mellem opgaverne i kommunen.

Integration

I dag udgør indvandregruppen den største og mest ressourcefyldte gruppe af ledige, der kan tilbydes på arbejdsmarkedet. Derfor har kommunen også pligt til at sikre en vedvarende indsats for at skaffe disse borgere i arbejde. For indvandre skal danskunder­visning altid gå hånd i hånd med beskæftigelse i en eller anden form. Derfor skal målet med integra­tionen i Rødovre være, at alle indvandre så hurtigt som muligt får tilbudt danskundervisning og opkvalificerede beskæftigelsestilbud eller ordinært arbejde.

Unge

Fremtidens arbejdsløse er de uuddannede. Vi mener at, det er kommunens opgave, at hjælpe alle unge, der ikke selv magter det med at få sat gang i et uddannelsesforløb.

Sygefravær

Sygefravær tyder på at være fremtidens store udfordring på arbejdsmarkedet. Det er klart, at der med en lang periode med næsten fuld beskæftigelse også er flere borgere, der er berettiget til sygedagpenge, ligesom en stor gruppe svage ledige er kommet i arbejde.

Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor skal Jobcenteret spille er aktiv rolle i samarbejdet mellem sygemeldte, arbejdspladsen og diverse specialister i arbejdet med at få den sygemeldte så lempeligt og hurtigt tilbage i en eller anden form for beskæftigelse. Det er en klar forudsætning at virksomhederne er indstillet på at samarbejde med kommunen om at få sine ansatte tilbage på arbejdspladsen hurtigst muligt.

Det rummelige arbejdsmarked

Takket værre det rummelige arbejdsmarked kan mange borgere med nedsat erhvervsevne eller andre barrierer stadig bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet på fornuftige vilkår. Derfor skal kommunen også gøre sit bedste for at sikre et rimeligt tilbud om beskæftigelse til disse borgere. Dette gøres ved, at Rødovre Jobcenter konstant arbejder på at udbrede viden om det rummelige arbejdsmarked og udbygge og vedligeholde kontakten til virksomhederne. Samtidig er det vigtigt, at de virksomheder, kommunen samarbejder med, oplever samarbejdet som smidigt og opbyggende.

Vi foreslår, at kommunen tilbyder jobgaranti for de borgere på ledighedsydelse, som ikke er kommet i arbejde efter et års ledighed. Dette betyder ikke, at målet, om at komme i beskæftigelse uden for kommunen, er opgivet, for hvis der kommer et jobtilbud uden for kommunen, skal pågældende ansættes der. Omvendt forventes det, at alle, der er tilkendt fleksjob, kontinuerligt forsøger at forbedre deres arbejdsevne, således at tilknytningen til arbejdsmarkedet forsøges øget.

Førtidspensionister

I Rødovre tror vi på, at alle har et ønske om at tilhøre arbejdsmarkedet i et eller andet omfang. Derfor ønsker vi, at alle førtidspensionister med mellemrum skal have et tilbud, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Udviklingshæmmede i arbejde

Udviklings­hæmmede har ret til at opleve den tilfredsstillelse, det er at varetage meningsfuldt arbejde, som andre sætter pris på, og som de selvfølgelig får en lønseddel for. Udviklingshæmmede skal derfor have ret til at komme i en aktivitet, der retter sig mod beskæftigelse. Vi vil derfor målrettet arbejde for at sikre, at de beskæftigelsestilbud, der benyttes i kommunen, sigter mod relevant arbejde i offentlige og private virksomheder.

I denne proces skal kommunen gå forrest for at sikre, at alle sten bliver vendt for at integrere udviklingshæmmede på kommunens arbejdspladser. Dette kunne være i det daglige arbejde eller inden for afgrænsede opgaver inden for f.eks. rengøring, køkkenopgaver og de grønne områder.

Kontanthjælpsmodtagere

Vi tror, på at alle ønsker at deltage aktivet på arbejdsmarkedet. Derfor har kommunen også en forpligtigelse til at sikre at alle borgere, uanset sociale ydelse, er tilknyttet en aktivitet, som bringer dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Derfor skal en grundlæggende forudsætning for Rødovres beskæftigelsespolitik være, at alle, der modtager kontanthjælp, er i et aktivt forløb.

Det handler om at hjælpe mennesker tilbage i arbejde eller få dem afklaret i forhold til en varig forsørgelse. Løsningen er ikke at lade kontanthjælpsmodtagerne gå på en passiv forsørgelse, men snare sikre at der løbende bliver taget hånd om den enkeltes udfordringer.

Børne- og skolepolitik

I Rødovre Kommune har vi gode tilbud til vores børn og unge, og vi er i fuld gang med at udvikle vores dagtilbud og folkeskoler. Vi har et godt grundlag, men der er naturligvis altid brug for at gøre tingene bedre.

Vi mener, at det gode børne- og ungeliv sikres gennem et konstruktivt samarbejde mellem den enkelte familie og de professionelle, hvad enten det sker i daginstitutionen, skolen, idrætsklubben eller andre frivillige tilbud. Vi mener, at det er vigtigt med forældreinddragelse og samarbejde, fordi det først og fremmest er forældrene, som er ansvarlige for deres børns udvikling og trivsel.

Vi lægger stor vægt på demokrati og medinddragelse af børn og unge. Det uanset, om vi taler om dagligdagen på skoler og dagtilbud, eller om beslutninger, som vedrører børn og unge i kommunen. Medinddragelse skaber ansvarlighed, forståelse for demokrati og aktive medborgere. Alt sammen en forudsætning for en videreudvikling af vores demokratiske samfund og en fredelig sameksistens mellem mennesker og folkeslag.

En større indsats fra sundhedsplejersken

Det er næsten altid en kæmpe forandring og en stor opgave at stå alene med et nyfødt barn – især det første barn. Derfor er sundhedsplejersker en uhyre vigtig ressourceperson

i mange familier. Hyppige besøg giver en sund og styrkende start for hele familien. Dialog med helst begge forældre, gode ideer, indsigt og forslag til nye måder at gøre tingene på, er noget de fleste børnefamilier efterspørger og nyder godt af.

Alle familier skal have ret til en differentieret brug af sundhedsplejersken. For familier med særlige behov skal der være en specialindsats, f.eks. med det formål at fremme den nære relation mellem forældre og børn, samt styrke forældrene, så de kan varetage omsorgen for deres barn. Der kan tilbydes tolkning og kulturel formidling.

Fortsat fornuftige normeringer

Et fornuftigt antal voksne per barn i dagtilbuddene er helt afgørende for at sikre mere kvalitet i

børns liv. Vi vil målrettet arbejde for at holde de nuværende normeringer i dagtilbuddene. Og vil vi arbejde for at fastholde, at minimum 2/3 af de ansatte i daginstitutionerne er uddannede pædagoger. For børn med særlige behov kan der tildeles ekstra ugentlige timer som socialpædagogisk bistand.

Mere sundhed i børns og unges liv

Sundhed er fundamentalt og grundlæggende i børn og unges liv. At bruge kroppen og få alle sanser i sving er udviklende. Imidlertid er der mange børn og ikke mindst unge, der slet ikke rører sig nok i hverdagen.

Naturen og udemiljøet skal bruges aktivt i børnenes og de unges hverdag. Sund levevis, mad og motion skal i fokus, så vi undgår, at vores børn blive fede og får sociale problemer grundet usund levevis. Livsstilssygdomme skal mindskes. Gode spisevaner starter hjemmefra – de professionelle og forældre skal samarbejde om at lære børn og unge sund livsstil. De kommunale madordninger i dagtilbud og skoler skal udnyttes offensivt, og i den forbindelse skal økologiske varer spille en rolle.

Kulturen skal ind i hverdagen

Børn og unge skal lære at begå sig som kritiske, sansende og selvstændige medborgere, og her er børnekulturen en vigtig brik. Kultur for børn, af børn og med børn er med til at udfordre og udvikle. Kunst og kultur skal møde børnene, hvor de er – i deres hverdag og i deres omgivelser.

Der skal videreudvikles forsøgsordninger med tilbud, som fremmer kultur i børnenes hverdag, og der skal etableres tværfagligt samarbejde internt i kommunen mellem lokalt foreningsliv, kunst- og kulturinstitutioner, og skoler og daginstitutioner. Således at f.eks. idrætsliv, musik- og kulturskoler deltager i højere grad end i dag i temadage, ’”store legedag”, idrætsarrangementer mm. i daginstitutioner og legestuer. Samtidig vil det være oplagt at fremme, at f.eks. pensionister eller studerende, efter aftale med forældre og personale, kan deltage i historiefortælling for at understøtte sprogstimuleringen og fortællekunsten blandt børn. Der skal skabes mulighed og rum for at inddrage de allerede eksisterende frivillige kræfter i institutioner og skoler.

Vi skal have åbnet for de lokale områder, så børn og unge i Rødovre får viden om dem, så de kan benytte dem i dagligdagen. Det skal bl.a. ske ved at udarbejde et katalog der dækker Musikskolen, kunstinstitutioner, Byggeren, naturskolen, naturvejleder, rekreative områder, Vestvolden m.v.

Gode folkeskoler

For Socialdemokraterne er det helt afgørende, at vi har gode folkeskoler, der kan give eleverne en god start på tilværelsen. Vi prioriterer først og fremmest høj faglighed, tryghed, sundhed og motion, gode rammer, gode tilbud til alle og ordentlig integration.

Eleverne går først og fremmest i skole for at lære noget. Derfor er et højt fagligt niveau meget vigtigt. Ikke mindst for de elever, som ikke får den helt store støtte hjemmefra. Høj faglighed skal vi sikre ved et fortsat højt timetal, veluddannede lærere, forholdsvis få elever pr. lærer, øget satsning på undervisningsmidler, og en god begyndelse på skoletiden gennem en fortsat meget flot indskolingsordning, hvor der både er lærere og pædagoger i klasserne fra 0. – 2. klasse. Vi vil udvikle lektiecaféerne, og vi vil støtte forsøg med anderledes måder at yde lektiestøtte på f.eks. via fjernundervisning.

Hvis eleverne skal lære noget, kræver det, at de er trygge. Børn, der bliver mobbet og er bange for at komme i skole, kan ikke koncentrere sig om undervisningen. Derfor skal der på vores skoler være fokus på klasseledelse, kammeratskab og de sociale kompetencer samt konfliktmægling og bekæmpelse af mobning.

Sundhed og motion er også en vigtig forudsætning for at kunne få noget ud af sin skolegang. Vi skal fortsætte udviklingen af madordninger, som er indført på alle skoler, legepladspatruljer, hvor større elever leger med de små, Idræts-SFO og den nye idrætsprofilskole på Valhøj Skole.

Ordentlige fysiske rammer er ligeledes af stor betydning. Her er vi sat noget tilbage af en stram økonomi og senest et anlægsstop. Det ændrer dog ikke ved, at vi i disse år bruger mange millioner kroner på skolerne i Rødovre Kommune, og det vil vi også gøre i de kommende år, så den kommunale standard kan fastholdes. Når vi bygger nyt, skal vi tage udgangspunkt i fremtidens behov, herunder lærerne og elevernes arbejdsmiljø. Vores bygninger skal være up to date, og der skal sikres ordentlige moderne faciliteter både inden – og udendørs. Vi vil arbejde for, at der afsættes flere midler til bl.a. flere InterAktive-tavler. IT-planen skal udbredes, så alle skoler får de nødvendige IT-faciliteter, samt at lærerne får den nødvendige IT-kompetence.

Vores elever er forskellige. Det skal vores tilbud også være. Vi skal derfor have særlige initiativer for både de meget dygtige boglige elever og for elever med særlige behov. Samtidig med at undervisningen for ”almindelige” elever skal være helt i top. Vi skal holde fast i udvidelsen af ordblindeskolen på Tinderhøj Skole, specialklasser i nærmiljøet og Skovmoseskolen, som er en stor specialskole med børn fra hele hovedstadsområdet. Desuden skal vi fortsat være med i forskningsprojektet for elever med særlige evner.

Vores kommune skal hænge sammen etnisk og kulturelt. Derfor skal der være stor fokus på en ordentlig integration af vores tosprogede elever, og derfor skal flere skoler fremover være med til at løfte integrationsopgaven.

Mangfoldigt ungdomsuddannelsesmiljø

Vores uddannelser skal omfatte alle unge. I dag er der ca. 20 pct. af en årgang, der dropper ud af uddannelsessystemet. Enten fordi de efter 9. klasse ikke går videre, eller fordi de ikke gennemfører en påbegyndt ungdomsuddannelse. De to-sprogede elever udgør en meget blandet skare, som ofte kræver særlige resurser. Nogle klarer sig fint, men en del må henregnes under de 20 pct. Vi skal tænke i nye praktiske uddannelsesveje, der skal kunne påbegyndes allerede i f.eks. 7. – 8. klasse, så eleverne undgår ”skoletrætheden”. Det kan være gennem erhvervsklasser, produktionsskoler for helt unge, praktik på virksomheder m.v.

Vi skal arbejde for et mangfoldigt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor unge ligesom i folkeskolen, møder andre unge på tværs af social baggrund, også selvom man har valgt forskellige ungdomsuddannelsesretninger. Vi vil arbejde for at samle Ungdomsskolen, 10.kl., klubber til et nyt Ungdomscenter med fælles leder. Vi vil arbejde for, at Tekniske Skoler tager hånd om 9. klasses elever, som har svært ved at være i den lokale folkeskole. Samtidig skal vejledningsindsatsen styrkes i forhold til særlige målgrupper med det største behov.

En aktiv kultur- og fritidspolitik

Socialdemokraterne er den bedste politiske garant for et aktivt, varieret kultur og fritidsliv i Rødovre.

Kultur og fritidslivet skal:

Baseres på foreninger og lokale ildsjæle.

Støttes af og samarbejde med kommunale organisationer.

Støttes af og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Vores politiske mål for idrætten de næste fire år:

At hjælpe og støtte det store arbejde, som mange frivillige ledere gør for de unge i foreningerne, bl.a. ved at fastholde indholdet af Rødovre-ordningen, hvor der bl.a. gives tilskud til trænere, materiel og rejser. Ordningen er med til at sikre, at der i foreningerne skabes plads til både elite og bredde.

At fortsætte decentraliseringen af kompetencen over idrætsanlæggene, så brugerne – i tæt samarbejde med de relevante kommunale institutioner – kan bestemme, hvordan anlæggene skal drives.

At foreningerne får mulighed for – med egne midler (penge materialer eller arbejdskraft) at bidrage til udbygning eller drift af kommunale anlæg, klubhuse og andre bygninger.

Vi har som mål, at morgendagens elite i så stor udstrækning som muligt kan fastholdes i vore foreninger og derigennem være et synligt forbillede for andre. Kommunen skal dels støtte og opmuntre ledere og aktive, som tager initiativer, der vurderes som bæredygtige og dels støtte den mere eksperimenterende gode seriøse vilje. Vi vil arbejde for, at der i samarbejde med erhvervslivet gøres noget specielt for talentudviklingen gennem etablering af en elite- og talentudviklingspulje. Vi vil i den kommende valgperiode også sætte focus på de mindre aktivitets-og indrætsgrene.

Kultur

Vi vil arbejde for en etablering af et nyt kulturelt kraftcenter omkring Rådhuspladsen, som skal være centrum for kommunens kulturelle aktiviteter. Indholdet skal være af høj faglig kvalitet og tilgodese såvel oplevelses- og læringsaspektet som talentudvikling.

Vi ønsker en større sammenhæng og udvikling af de kulturelle institutioner imellem, bl.a. med biblioteket, musikskolen, Viften og Heerup Museum.

Vi vil arbejde for, at “Irma-kaffetårnet”, som Rødovre Kommune overtog i 1995, og som i en vis udstrækning har været anvendt til forskellige kulturelle formål, finder sin endelige plads i det kommunale billede.

Vi vil leve op til vore historiske forpligtelser og fortsætte istandsættelsen af Vestvoldsarealerne i Rødovre. Området, som vi allerede har sat vores præg på med istandsættelse af forskellige bygningsværker, er både historisk og rekreativt enestående

Vi vil arbejde for at stuehuset på Rødovregaard renoveres og parkerings- og adgangsforholdene til Heerup Museum og Rødovregaard forbedres til gavn for forenings- og kulturlivet.

Miljø og teknik

Miljø

Rødovre er allerede en grøn kommune. Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på at nedbringe CO2 udslippet og sænke strøm-vand-og energiforbruget og gøre kommunen endnu grønnere ved at minimere miljøbelastningen mest muligt. Rødovre skal være den grønne dynamo i Storkøbenhavn og være stedet, hvor andre kommuner henter inspiration til forbedringer og fornyelse

Vi vil arbejde for at:

Udbygge fjernvarmenettet.

Understøtte mulighederne for at udbygge til vedvarende energi.

Udarbejde en samlet energiplan for kommunens varme- og elforbrug.

Fortsætte den borgervenlige affaldsordning.

Fastholde kommunens drift af genbrugsstationen.

Sørge for god tilgængelighed for alle borgere til Rødovres offentlige bygninger.

Sikre at de grønne rekreative områder fremtræder indbydende, så borgerne får lyst til at benytte dem.

Vi vil arbejde for at:

Have moderne børnevenlige legepladser, der udfordrer børnene på en sikker måde i parkerne.

Vi vil arbejde for at:

Nedsætte vandspildet til mindre end 5%.

Løbende udbygge kloaknettet, så det bliver i stand til at klare de voksende klimabelastninger.

Trafik:

Da Rødovre er en af de tættest befolkede kommuner i landet med mange store gennemgående veje, er det vigtigt at forbedre trafikforholdene bedst muligt.

Vi vil arbejde for at:

Fastholde og forbedre servicebusordningen.

Indføre grøn bølge på de tidligere amtsveje, da mange stop/start er forurenende. Samt sikre bedre fremkommelighed for den kollektive trafik.

Forbedre fodgængernes og cyklisternes sikkerhed, især ved de store vejkryds.

Anlægge cykelstier, hvor det er tiltrængt.