Valgprogram 2018 - 2022

Valg handler om politik. Hvilken politik skal være toneangivende for de kommende 4 år? Her kan du læse det socialdemoraktiske bud på hvad vi vil i Rødovre.

Hent hele oplæget her:

Sammen om Rødovre - Socialdemokratiets valgprogram 2018 – 2022

Samarbejde og stabilitet er grundpillerne og kendetegnene for Socialdemokratiet i Rødovre. Det skal fortsætte og styrkes, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Sådan er det også i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde.

Og Rødovre er et stærkt lokalsamfund. Vi er et fællesskab, hvor alle bidrager med det, de kan. Og her er der plads til alle.

Foreningerne og alle de frivillige, både inden for kultur- og fritidslivet og det sociale område, gør et fantastisk arbejde. Der er så mange, der er med til at løfte i flok, og som viser, at vi står sammen om Rødovre. Vi skal fortsat bakke op om de mange ildsjæle, som hver dag gør en forskel for andre.

Når der er muligheder for at skabe endnu mere åbenhed og gennemsigtighed, så prøver vi det af, f.eks. borgerdrevne forslag, hvor man som borger har mulighed for at få et forslag drøftet af Kommunalbestyrelsen, og digital høringsportal, som gør det let at få overblik over aktuelle høringer og selv afgive svar.

Vi har en solid og stærk økonomi, det vigtigt for Socialdemokrater, ikke fordi det er et mål i selv, men fordi en robust økonomi er midlet til sikre tryghed, og mulighed for udvikling af vores serviceydelser, på fællesskabets vegne.

Rødovre bliver ofte beskrevet som en af velfærdssamfundets frontløbere. Vi er kendetegnet ved et højt serviceniveau på ældreområdet, fordi vi har indrettet os i respekt for dem, der byggede vores kommune op, derfor er det også sådan, at dem, der har behov hjælp, skal have den med værdighed og ordentlighed.

Rødovre har altid været kendt for mange fællesskaber og foreninger, hvor alle ældre kan mødes og være sammen. En masse aktiviteter som ledes og styres af ældre selv. Et sted hvor det er godt og trygt at blive gammel, fordi vi respekterer den store indsats, de ældre gjorde for at opbygge vores velfærdssamfund og vores dejlige kommune.

Når man bor i Rødovre, skal man trygt kunne gå alderdommen i møde og vide, at man får den hjælp, man har behov for. Vores ældre har gennem et langt liv været med til at skabe det samfund og de goder, som vi andre kan nyde godt af. Socialdemokratiet er garant for en værdig pleje og omsorg for vore ældre, der har brug for det. De seneste store investeringer til gavn for vores ældre er de nye plejeboliger på Ørbygård, hvor kommunen betaler mere end 45 mio.kr. Boligerne får bedre faciliteter for de ældre, blandt andet bedre tilgængelighed, større badeværelser og nye indbydende fællesarealer.

 

Børnene bliver prioriteret højt i Rødovre. Når vi bruger penge på børnene, er det en investering i vores fremtid.

De små Rødovreborgere skal have mulighed for at udvikle sig maksimalt. Derfor er der både fokus på leg og læring i daginstitutionerne, og der er en stor andel af uddannet personale, der er med til at sikre den høje kvalitet.

De seneste år har kommunen investeret massivt i de fysiske rammer på skolerne, og i vores by er digitale redskaber som computere, tablets og Smart Boards en naturlig del af skoledagen. Det er et helt bevidst valg: Rødovres børn skal have gode forudsætninger for at kunne klare sig i fremtiden.

Vi er en populær kommune for børnefamilierne. Der flytter mange nye til, og de skal være så hjerteligt velkomne. Vi følger med og bygger nye institutioner og skoler i takt med befolkningsudviklingen, så vi sikrer det høje serviceniveau, der har gjort Rødovre populær.

Den næste daginstitution kommer til at ligge i Irmabyen, hvor den største tilflytning sker.

Rødovre er i vækst, vi vil sikre at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, brug af alle løsninger der giver mening.

Social- og sundhedspolitik

Negativ social arv

Den negative sociale arv skal brydes og afhjælpes, så mennesker ikke bliver udsat (f.eks. hjemløshed, manglende sociale relationer og lign.) Indsatsen skal være forebyggende og tidlig, og sundhedsplejen spiller en stor rolle i den tidlige indsats.

Hvis hjemmemiljøet er så hårdt belastet, at en tvangsfjernelse er nødvendig, skal beslutningen følges konsekvent. Barnets tarv skal altid sættes over forældrenes rettigheder.

Vi vil:

– Fortsat arbejde for at sikre gode familieplejere så flere børn og unge får en indsats, som er tættere på en almindelig opvækst.

– Fortsat arbejde for at at sikre tilstrækkeligt antal sociale-skoleanbringelsessteder.

– Fortsat arbejde for tidligt at inddrage barnet og den unges netværk ved anbringsselssager.

– Fortsat arbejde for at sikre en lokal tværfaglig indsats til utilpassede børn og unge bl.a. ved at der lokalt laves opsøgende arbejde.

– Bevare Børnehuset og tillige undersøge behovet for etablering af yderligere børnehuse i Rødovre.

– Fortsat understøtte samarbejde mellem borgere og myndigheder via tætte alliancer og tværgående samarbejde f.eks. SSP, sport, boligselskaber (boligsocialt arbejde og frivillige foreninger med henblik på forebyggende indsatser).

Sundhed

Vi ønsker lighed og lige adgang til sundhedssektoren – uanset hvilken baggrund man har. Alle initiativer inden for sundhedsområdet skal skabe lighed i sundhed. Vi vil arbejde for et stærkt sundhedscenter, der står for den samlede forebyggende og koordinerende sundhedsindsats i Rødovre. Vi vil i årene frem fortsat udbygge sundhedscentrets aktivitet og udvikle det nære sundhedsvæsen. Vi vil arbejde for et tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri, så den enkelte borger oplever og får et sammenhængende forløb.

Vi vil:

– Fortsat sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen bl.a. gennem anonym akut rådgivning til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed samt deres pårørende.

– Sikre væresteder og nødboliger til borgere med psykiske lidelser.

– Styrke indsatsen mod livsstilssygdomme, forløbsprogrammer og forebyggelsespakker.

– Styrke levevilkårene for borgerne bl.a. med gode og sunde boliger, trafiksikkerhed, mindre støjgener fra trafik og etablering af grønne områder i kommunen.

– Styrke kvaliteten i genoptræning på træningscenteret via individuelle genoptræningsplaner. Det skal være hjælp til selvhjælp, så livskvaliteten øges for den enkelte borger gennem rehabilitering.

– Støtte op om boligselskabernes mulighed for at ansætte sociale viceværter og “handy mænd” i boligområderne.

– Fortsat arbejde for at støtte den enkeltes mulighed for at få en god og tryg hverdag.

Ældre

Vi ønsker en ældrepolitik med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Der skal gives mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold og reelle valgmuligheder. Vi ønsker samarbejde og åben dialog mellem kommunen og den ældre og dennes pårørende om sundhed og forebyggelse. Vi vil støtte den ældre til at få et godt og aktivt ældreliv. Den ældre skal opfatte kommunen som sparringspartner og støtte i ældretilværelsen.

Vi vil:

– Sikre, at der er de nødvendige ressourcer og varme hænder i ældreplejen.

– Sikre, at der skal være den rette ældrebolig på det rette tidspunkt.

– Sikre den nødvendige plejehjemspladskapacitet.

– Inddrage velfærdsteknologi i ældreplejen, når det giver bedre livskvalitet.

– Sørge for, at der er særlige teams i hjemmeplejen, så den ældre har et fast team af hjælpere.

– Sikre, at der er god mad til rimelige priser for pensionister.

– Sikre, at forebyggelse og sundhed prioriteres højt og er en naturlig del af ældresektoren.

– Udbygge fleksible genoptræningsmuligheder og rehabilitering.

– Understøtte omsorgstandplejen ved bl.a. at gøre servicen mere kendt.

– Sikre god omsorg og støtte til demente borgere og deres pårørende.

Borgere med handicap

Kommunen skal yde den nødvendige kompensation, så borgere med handicap sikres en sammenhængende og meningsfyldt tilværelse med tryghed, uddannelse, arbejde, fritidsliv og tilgængelighed. Borgere med handicap skal opleve sammenhæng og samarbejde mellem forskellige instanser og forvaltninger i kommunen.

Vi vil:

– Arbejde på at skabe større tilgængelighed i offentlige bygninger og på veje.

– Støtte en koordineret og målrettet indsats.

– Sikre rimelige og ordentlige boligforhold til borgere med handicap.

Frivillige sociale foreninger

Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem frivillige sociale foreninger og kommunen. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for borgerne i kommunen både i og uden for frivilligcenteret. En indsats vi anerkender og bakker op om med den kommunale støtte til de frivillige sociale foreninger via frivilligcenteret, frivilligkoordinatoren og den økonomiske støtte via servicelovens § 18 og § 79. Det er afgørende, at samarbejdet bygger på gensidig respekt og forståelse for hinandens styrker og roller.

Vi vil:

– Videreudvikle frivilligpolitikken og frivilligcenteret.

– Sætte fokus på rekruttering af frivillige.

– Forsat støtte udvikling af selvhjælpsgrupper.

Børne- og skolepolitik

For Socialdemokratiet har det afgørende betydning, at alle børn og unge får en god start på livet. Ansvaret er naturligvis først og fremmest forældrenes, men vi skal også fra samfundets side gøre, hvad vi kan for at støtte op. Som kommune kan vi først og fremmest stille gode tilbud til rådighed. Det gælder ikke mindst på dagtilbuds- og skoleområdet. I Rødovre har vi gode vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Samtidig har vi en velfungerende dagpleje. Vores skoler er også under fortsat udvikling. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på rette vej. Vores ambition er, at alle børn og unge får det bedst mulige fundament for at udvikle sig socialt, personligt og fagligt.

Ansvaret for børnene er som nævnt først og fremmest forældrenes. Skabelsen af det gode børne- og ungeliv kræver imidlertid et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, barn/ung og de professionelle. Tæt forældresamarbejde er derfor vigtigt, uanset om vi taler om sundhedspleje, skole- eller dagtilbud. Og det er ikke kun samarbejde gennem halvårlige møder, men i dagligdagen.

Dagpasningstilbud i top

I Rødovre har vi allerede i dag gode dagtilbud. Det gælder både indhold og langt hen ad vejen de fysiske forhold både ude og inde. Samtidig er viften af dagtilbud præget af mangfoldighed. Denne mangfoldighed vil vi holde fast i. Børn og familier er nemlig ikke ens. Det skal vores tilbud derfor heller ikke være. Vi vil derfor lægge vægt på, at vi også fremover både har dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i kommunen. Vi vil fortsat have mindre og større institutioner, og vi vil fortsat have tilbud om skovbørnehave. De enkelte tilbud skal have lov til at fungere på deres egen måde med hver deres særkende med fokus på fx bevægelse, sprogarbejde, natur, science eller andet. Det samlende er en udviklende pædagogik med veluddannede voksne omkring børnene.

Vi vil:

– Sikre, at de enkelte dagtilbud forsat har et højt fagligt niveau. Vi vil lægge vægt på veluddannede medarbejdere, hvor andelen af uddannede pædagoger ligger over landsgennemsnittet, og løbende videre- og efteruddannelse af pædagoger og dagplejere, samt fortsat god normering i forhold til antallet af børn pr. medarbejder.

– Støtte op om de mange udviklingsønsker der hele tiden dukker op i institutioner og dagplejen, hvad enten det fx drejer sig om science i børnehøjde, motion og bevægelse, natur og udeliv, minibiblioteker eller lokal kulturhistorie, engelsk og arbejdet kulturpædagogerne bibringer, med fokus på sang, dans, musik mm. Vi vil sørge for særskilte bevillinger til indsatsen.

– Have fokus på sprogstimulering og udvikling af gode sprogfærdigheder, som er nødvendig for børns mulighed for at klare sig i hverdagen og senere i skolen. Der skal skabes en større systematik, således at det er muligt at følge børnenes sprogudvikling for dermed at kunne sætte målrettet ind, hvis der er behov herfor. Også i overgangen fra børnehave til SFO/skole skal udvikling af børnenes sprog tænkes ind.

– Løbende udvikle de fysiske rammer herunder legepladserne, så børn har mulighed for at blive stimuleret både ude og inde. De gode rammer skal også give medarbejderne optimale arbejdsforhold.

– Arbejde for, at der bliver et øget samarbejde og glidende overgang mellem dagtilbud og med skolen. Der er allerede taget gode initiativer, herunder et fælles materiale som alle børn i Rødovre arbejder med, inden at de begynder i skolen. Og som de arbejder videre med ved skolestart. Derved sikres en sammenhæng i overgangen mellem de forskellige tilbud.

– Forsætte optimeringen af it-udstyr og pædagogisk indhold, så børnenes evner også bliver udviklet indenfor dette område. Ikke via passiv underholdning men gennem udvikling af leg og læring

– Øge forældrekontakten/-samarbejdet. Det skal f.eks. understøttes af Forældreintra og af, at medarbejdere og ledere bliver bedre rustet til at samarbejde med forældrene om børnene.

– Ikke have flere lukkedage. Rødovre Kommune ligger i dag i den lave ende mht. lukkedage, og lukkedagene er placeret på dage med traditionelt meget lavt fremmøde. Sådan skal det fortsat være. Lukkedage vil blive placeret i forbindelse med helligdage. Og der vil blive tilbudt alternativ pasning af høj kvalitet.

– Have fokus på øget fleksibilitet i pasningstilbuddene, således at børnehaver og vuggestuer er tilpasset et moderne familieliv.

Gode folkeskoler

Sammen med gode dagtilbud er gode skoler afgørende for børn og unges mulighed for at komme godt på vej. For Socialdemokratiet er og bliver folkeskolen en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund. Det er her eleverne for alvor stifter bekendtskab med mulighederne for at dygtiggøre sig fagligt. Og det er her, at børnene får mulighed for at møde andre børn med samme eller anden baggrund end dem selv. Og det er her, at fundamentet for livslange venskaber bliver lagt. Det er derfor vigtigt for os, at eleverne og forældrene oplever folkeskolen som et godt tilbud, både fagligt og socialt. Folkeskolerne skal fortsat være forældrenes første valg. I Rødovre er tilslutningen til folkeskolen højere end på landsplan, og sådan bør det også være fremover. Derfor vil vi sikre, at eleverne på alle klassetrin bliver fagligt udfordret.

I en del år har vores skoler arbejdet målrettet på at give eleverne en god begyndelse på deres skolegang. Det er sket gennem tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det er en indsats, der har båret frugt. Resultatet af indsatsen ses blandt andet på elevernes læseresultater. Umiddelbart før den nye skolereform har vi også satset målrettet på at løfte de faglige resultater i udskolingen og mellemtrinet. Denne indsats er fortsat i fokus.

Indenfor skoleområdet har vi foretaget mange tiltag for at højne den fysiske standard de senere år. Maling og renovering af lokaler og udearealer, til- og ombygninger, istandsættelse og etablering af nye legepladser samt nye skolemøbler er eksempler på dette. Denne indsats vil vi fortsætte i de kommende år.

Vi vil:

– Sørge for, at folkeskolereformen kommer godt i mål. Det gælder både styrkelse af fagligheden for alle elever, alsidige undervisningsformer, samarbejde med det omkringliggende samfund. Hvis der opstår udfordringer i gennemførelsen af reformen, vil der løbende blive rettet til. Der skal fortsat være mulighed for, at klasser i særlige tilfælde kan afvige fra de fastsatte timetal og i stedet have to lærere i timerne.

– Bygge videre på vores store satsning på IT de senere år, fx gennem Smartsboards i alle klasselokaler og udlevering af computere til alle elever fra 4.-10.klasse og klassesæt til de yngste klasser. Det næste skridt på vejen er samarbejde med førende internationale IT-firmaer, hvor der allerede i dag er tæt samarbejde med Microsoft. Formålet er, at undervisningen bliver mere spændende og fagligt målrettet. Og at eleverne bliver rustet til en fremtid, hvor teknologi bliver en endnu større del af dagligdagen.

– Have fokus på brugen af vikardækning, så det faglige niveau bibeholdes, også når den sædvanlige lærer ikke er i klassen. Erfaringerne med at bruge lærere, eleverne kender som vikarer, skal udbredes.

– Styrke indsatsen på mellemtrinet. Det er allerede sket på læse- og matematikområdet, men indsatsen skal udvides til hele paletten af fag. Indsatsen er et supplement til det målrettede arbejde der allerede sker i indskolingen og på mellemtrinet.

– Prioritere efter- og videreuddannelse af skolens medarbejdere.

– Være åbne overfor at drøfte om yderligere en eller flere af vores skoler skal være profilskole, hvor den enkelte skole har et øget fokus og indsats på f.eks. sprog, naturvidenskab eller matematik. Valhøj Skole har rigtig gode erfaringer med at være idrætsprofilskole gennem flere år. Og senest er Tinderhøj Skole blevet grøn profilskole. Det er afgørende, at initiativet kommer fra skolerne selv, så det ikke er noget skolerne bliver tvunget til.

– Bekæmpe mobning og anden dårlig opførsel på vores skoler, som skal være et trygt sted at være for alle elever.

– Skabe gode rammer for motion og sundhed, da sundhed og motion, udover at have værdi i sig selv, er nødvendig for en god indlæring. Det eksisterende gode samarbejde med lokale idrætsforeninger skal udbygges.

– Arbejde for at gøre skolevejene mere sikre. Der er de senere år etableret mere sikre skoleveje ved flere af skolerne. Det er senest sket ved renoveringen af Fortvej ved Tinderhøj Skole. Vi har et ønske om, at eleverne i et større omfang end nu, cykler eller går til skolen. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne kan komme sikkert til og fra skolen. Her spiller både sikre skoleveje, men naturligvis i høj grad hensynsfuld kørsel fra bilisternes side en stor rolle. Arbejdet med at gøre vejene mere sikre skal derfor gå hånd i hånd med kampagner over for bilisterne og samarbejde med Politiet om trafikkontrol.

– Arbejde for, at vores folkeskoler skal være rummelige til gavn for både de børn som skal inkluderes og de grupper (lærere, børn, forældre), som skal være de inkluderende. Det er ikke tænkt som en besparelse på området for børn med specielle behov, men i stedet at sikre gode forhold for alle. Vi ønsker ikke at skære i de midler, der er afsat til specialområdet.

– Sikre os, at børn med særlige behov får det bedst mulige tilbud. Det betyder, at vi vil holde fast i f.eks. ordblindeskolen på Tinderhøj Skole og specialklasserækken for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Hendriksholm Skole. Skovmoseskolen skal også fortsat være et godt tilbud til børn og unge i og udenfor Rødovre Kommune.

– Ligestille boglige og mere kreative fag, bl.a. ved at arbejde for, at der også bliver mulighed for at aflægge eksamen i f.eks. madkundskab og håndværk og design.

– Arbejde for, at de ældste klassetrin får et øget samarbejde med erhvervsuddannelserne og gymnasierne, således at eleverne får en større viden om ungdomsuddannelser. Det kan bidrage til at minimere fejlvalg og dermed hindre frafald – ikke mindst på erhvervsuddannelserne. Også et øget samarbejde med erhvervslivet skal prioriteres, og vi vil bibeholde og styrke erhvervspraktikken. Desuden skal brugen af uddannelsesvejledning forbedres.

Beskæftigelsespolitik

I Socialdemokratiet tror vi på, at borgernes ”rettigheder” og ”pligter” går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger for at sikre et velfungerende velfærdssamfund.

Vi tror på, at selvforsørgelse er en betydningsfuld værdi for alle, og vi tror på, at det at have et arbejde har værdi – for den enkelte og for samfundet. Vores velfærdssamfund fungerer kun optimalt, hvis alle yder den indsats de kan.

En sammenhængende indsats

Ethvert besøg i Jobcentret skal opleves som meningsfyldt og sammenhængende. Hvad enten man besøger Jobcentret som jobsøgende, arbejdsgiver, syg eller handicappet skal hvert besøg opleves som en del af en sammenhængende plan.

Vi vil:

– Skabe de bedst mulige fysiske rammer for Jobcentret, så de ansatte får let adgang til faglig sparring på tværs af teams, og de ledige oplever indsatsen som koordineret.

– Fastholde de gode erfaringer med et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, således at borgere med komplekse problemstillinger ikke føler sig fortabt i processen.

– Give plads til at Jobcentrets ansatte kan arbejde med kreative løsninger til borgernes bedste.

Den virksomhedsrettede indsats

Virksomhederne i og udenfor Rødovre har en central rolle i beskæftigelsesindsatsen. I socialdemokratiet er vi glade for, at rekruttering igen skal forankres i Jobcentret. Uden et godt og tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne er det svært at skabe en effektiv formidling.

Vi vil:

– Sikre, at Jobcentret fortsat samarbejder med virksomhederne i og udenfor Rødovre om rekruttering og eventuel opkvalificering af ledige.

– Give plads til nytænkning i opgaveløsningen inden for lovgivningens rammer, så bureaukrati ikke stiller hindringer i vejen for samarbejdet.

– Vende alle sten i jagten på praktikpladser til vore unge på erhvervsuddannelserne.

Medborgerskab

For de nye borgere, som skal have hjælp efter integrationsloven, er Jobcentret den første og vigtigste kontakt med kommunen. I socialdemokratiet mener vi, at vore nye medborgere skal mødes med en kærlig men fast hånd.

Vi vil:

– Være tydelige i vores forventningsafstemning. Tankegangen om ret og pligt gælder alle.

– Sikre en hurtig og tidlig indsats, så vi undgår, de nye borgere bliver klienter, før de bliver medborgere.

– Inddrage arbejdsmarkedet og civilsamfundet så normer og uskrevne regler hurtigt kommer ind under huden på vore nye medborgere.

Lighed for alle

Lighed for alle er en socialdemokratisk kerneværdi, som vi i Rødovre tager meget alvorligt. I socialdemokratiet er vi garanter for, at ingen efterlades uden håb. Det betyder ikke, at alle skal behandles ens – det betyder, at den enkelte skal have den hjælp, der skal til for at realisere sit potentiale. På arbejdsmarkedet bliver behovet for kvalificeret arbejdskraft mere og mere udtalt. Der findes ikke længere de samme muligheder for et liv som ufaglært. Derfor er det vigtigt for både borgere og virksomheder, at alle får de bedst mulige kvalifikationer.

Vi vil:

– Fastholde målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

– Sikre at mønsterbrydere bliver bakket op.

– Fortsætte samarbejdet mellem Jobcenter, folkeskoler, Ungdommens Uddannelses Vejledning, ungdomsuddannelserne, virksomhederne samt A-kasserne.

– Fortsætte med at bruge mentorer, hvor det giver mening.

– Sikre at ledige bliver mødt med tilbud om opkvalificering, som skal bringe dem nærmere de jobåbninger, der findes og forventes i fremtiden.

– Gennem et udbygget rummeligt arbejdsmarked sikre, at ingen udstødes af arbejdsmarkedet.

– Støtte op om initiativer, hvor faglige og personlige netværk stilles til rådighed.

Solidaritet

Rødovre kommune er kommunens største arbejdsplads og skal være duksen i klassen, når det gælder det rummelige arbejdsmarked, et attraktivt arbejdsmiljø samt løfte sin del af praktikpladsansvaret.

Vi vil:

– Sørge for, at de sociale klausuler bliver brugt aktivt i kommunens udbud.

– Tilstræbe, at kommunens ansatte afspejler kommunens befolkningssammensætning.

– Sikre løbende kompetenceudvikling, så de ansatte altid er klædt godt på.

Kultur-og fritidspolitik

Kultur- og fritidslivet skal baseres på foreninger og lokale ildsjæle.

– Støttes af og samarbejde med kommunale organisationer.

– Støttes af og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Fritid

Vi vil:

 • – Videreudvikle forsøgsordninger, med tilbud, som fremmer kultur i børnenes hverdag. Etablere tværfagligt samarbejde i kommunen mellem det lokale foreningsliv, kunst- og kulturinstitutioner, skoler og dagpasningstilbud.

  – Hjælpe og støtte det store arbejde, som mange frivillige ledere gør for de unge i foreningerne, bl.a. ved at fastholde indholdet af Rødovre-ordningen, hvor der bl.a. gives tilskud til uddannelse, trænere, materiel og rejser. Ordningen er med til at sikre, at der i foreningerne skabes plads til både elite og bredde.

  – Fortsætte decentraliseringen af kompetencen over idrætsanlæggene, så brugerbestyrelserne – i tæt samarbejde med de relevante kommunale institutioner – kan bestemme, hvordan anlæggene skal drives.

  – Skabe rammer, så foreningerne får mulighed for – med egne midler (penge materialer eller arbejdskraft) – at bidrage til udbygning eller drift af kommunale anlæg, klubhuse og andre bygninger.

  – Fortsætte arbejdet for, at der i samarbejde med erhvervslivet gøres noget specielt for talentudviklingen gennem etablering af en elite- og talentudviklingspulje. Vi har som mål, at morgendagens elite i så stor udstrækning som muligt kan fastholdes i vore foreninger og derigennem være et synligt forbillede for andre. Kommunen skal dels støtte og opmuntre ledere og aktive, som tager initiativer, der vurderes som bæredygtige og dels støtte den mere eksperimenterende gode seriøse vilje.

  – Sætte fokus på de mindre aktivitets- og idrætsgrene.

  – Arbejde for, at der skabes en større sammenhæng mellem sundhedsaktiviteter og idrætsanlæggene.

  – Arbejde for, at der etableres en skaterbane i bykernen.

Kultur

Vi vil:

– Arbejde for en etablering af en ny musikskole i tilknytning til Kulturhus Viften.

– Arbejde for en større sammenhæng og udvikling af de kulturelle institutioner, bl.a. med Biblioteket, Musikskolen, Kulturhus Viften, Heerup Museum, Oplevelsescenter Vestvolden, Aftenskolerne, de lokale foreninger og erhvervslivet.

– Leve op til vore historiske forpligtelser og fortsætte istandsættelsen og udviklingen af Vestvoldsarealerne i Rødovre. Arbejde for, at der etableres permanent servering i bl.a. Artillerimagasinet. Området, som vi allerede har sat vores præg på med istandsættelse af forskellige bygningsværker, er både et historisk og rekreativt enestående.

– Arbejde for, at der skabes mere kunst, sang, musik, dans og kultur i byens rum.

– Arbejde for, at der etableres en naturskole på Vestvolden.

– Arbejde for, at der etableres attraktive legepladser for alle aldersgrupper.

Miljø- og teknikpolitik

Den langsigtede indretning og udformning af vores by, er et emne som langt de fleste borgere har en holdning til. I Socialdemokratiet mener vi, at det er vigtigt med en stærk og social profil, når vi udvikler vores kommune. Vi skal sikre, at vores by bliver spændende, udfordrende og af høj arkitektonisk kvalitet. Når det så er sagt, skal vi også sikre, at vores boliger bliver praktisk udformet, bliver til glæde for alle borgere og til en pris, der er til at betale.
I kraft af en stærk og målrettet byudvikling, kan vi formentlig i næste valgperiode se frem til, at Rødovre igen bliver en kommune med over 40.000 indbyggere. Vi mener, at denne begivenhed skal have særlig fokus, og opfordrer til en demokrati-fest, hvis vi i fællesskab skal inddrage de mange nye borgere i vores fællesskab, samtidig med at vi udvikler fremtidens værktøjer for byudvikling.

Miljø

Rødovre er allerede en grøn kommune. Socialdemokratiet vil fortsat arbejde på at nedbringe CO2 udslippet og sænke strøm-, vand- og energiforbruget og gøre kommunen endnu grønnere ved at minimere miljøbelastningen mest muligt. Rødovre skal være den grønne dynamo i Storkøbenhavn og være stedet, hvor andre kommuner henter inspiration til forbedringer og fornyelse.

Vi vil:

– I den kommende valgperiode fortsat udbygge fjernvarmenettet.

– Arbejde for at fremføring af fjernvarmeforsyning, i de udlagte områder ikke behøver over 50% tilslutning af slutbrugere.

– Understøtte at tilslutningsprisen for fjernvarme er konkurrencedygtig i forhold til andre energiformer.

– Fremme en kommunal kampagne for udfasning af oliebaserede varmeanlæg.

– Fortsætte og udbygge brugen af vedvarende energiformer.

– Fortsat støtte udarbejdelsen af en samlet energiplan vedrørende varme- og elforbrug på kommunens arealer og bygninger, f.eks. udskiftning til LED- belysning og anvendelse af intelligent styring af energi.

– Fortsætte den miljøvenlige affaldsordning. Rødovre er en af de kommuner i landet, der indsamler flest forskellige fraktioner til genanvendelse bl.a. er der nu begyndt et forsøg med indsamling af småt pap.

– Vi er i dialog med erhvervslivet i kommunen om at indsamle mere bioaffald, og vi vil fortsat forsøge at finde nye ressourcer, der kan betale sig at genanvende. Skabe flere fraktioner med virksomheder om pap og plast.

– Fastholde kommunens drift af genbrugsstationen.

– Sørge for god tilgængelighed for alle borgere til Rødovres offentlige bygninger.

– Sikre at de grønne rekreative områder fremtræder indbydende, så borgerne får lyst til at benytte dem. Samt udbygge motionsbaner (stier) ligesom ved Volden.

De grønne områder i Rødovre

Socialdemokratiet i Rødovre mener, at de grønne områder i Rødovre skal bruges rekreativt.

Vi skal bruge de grønne områder som samlingspunkt for alle aldre, og der skal være mulighed for at sætte sig ved borde og bænke og nyde sin medbragte mad og drikke. Da vi værner om miljøet, er det vigtigt, at der også er mulighed for at affaldssortere alle steder, hvor der er en bænk.

Herudover ønsker vi, at der flere steder etableres forskellige udfoldelsesmuligheder for alle aldre. Det være sig lege- eller træningsredskaber eller afmærkninger til forskellige typer af aktiviteter gerne i naturens egne materialer.

Vi vil:

– Have moderne børnevenlige legepladser, der udfordrer børnene på en sikker måde i parkerne.

Vand og spildevand

Vi arbejder i tæt dialog med HOFOR for at nedbringe vandspild til under 5%.

Der arbejdes med skybrudsikring af kommunen, så vi undgår oversvømmelser af virksomheder, veje og huse.

Der vil bl.a. blive etableret overløbs bassiner.

– Løbende udbygge kloaknettet, så det bliver i stand til at klare de voksende klimabelastninger.

Trafik

Når vi bor i byen, og Rødovre er jo et byområde, så kan vi ikke leve uden, at der vil være trafik omkring os, og dermed er vi nødt til at acceptere, at vi kan høre trafikken i en eller anden grad.
Imidlertid skal vi gøre os umage for at mindske generne mest muligt.
Rødovre har flere store veje, der gennemskærer kommunen, bl.a. Tårnvej, Jyllingevej, Roskildevej og ikke mindst Motorring 3. Det kan ikke undgås, at der vil være trafik at høre fra disse veje.
For at mindske generne kan der på de mest belastede vejstrækninger f.eks. lægges støjdæmpende asfalt, sørge for, at der er grøn bølge ved lyssignaler for at undgå for mange stop og start, endelig kan det også overvejes, om der på visse strækninger skal være hastighedsbegrænsninger.
Omkring motorvejen bør der arbejdes på, at Staten opsætter støjværn på hele strækningen igennem Rødovre. Videre kan det overvejes, om der skal være hastighedsbegrænsninger ved bebyggelser tæt på motorvejen.

Vi vil:

– Fastholde og forbedre den offentlige transport.

Den offentlige transport er en kernesag for Socialdemokratiet. Vi er garanterne for et stærkt fokus på udbygning og fastholdelse af god offentlig transport. Vi vil i særdeleshed have fokus på den nye letbaneløsning i Rødovre, som skal være den løsning, der skaber en bedre transport på tværs af den Københavnske Vestegn. Vi ønsker ydermere at fastholde en gratis lokal servicebus, som er et vigtigt tilbud for mange af vores borgere. Metroen er ligeledes en fokus punkt for Socialdemokratiet. Der skal findes en fornuftig finansiering på en forlængelse af Vanløse grenen, så den udbygges med flere stationer i Rødovre. Dette byggeri kan tænkes som en naturlig forlængelse af byggeriget af Cityringen.

Transport for alle

De fleste har behov for at kommer rundt i vores kommune. Om det er til fods, på cykel, i bil eller som brugere af den offentlig transport, så er fællesnævneren, at det skal være nemt, bekvemt og sikkert. I Socialdemokratiet mener vi, at alle transportformer er vigtige og kræver særskilt opmærksomhed.

Fortov og veje

I Socialdemokratiet gå vi ind for nul huller i veje, cykelstiger og fortov. Derfor vil vi fortsætte og udbygge den eksisterende indsats for at opdatere kvaliteten af vores indre veje. Kvaliteten af vore vejnet har stor betydning for borgernes transport oplevelse, men ujævne veje udgør i stor grad en sikkerhedsrisiko for cyklister og fodgængere. Alle har krav på at komme sikkert frem.

Der er meget trafik i Rødovre. Vores placering på kanten til hovedstaden gør, at der er en stor belastning på vores vejnet. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi hele tiden overvejer indretningen af vores vejnet, herunder hastighedsbegrænsninger, grøn bølge og hurtigere afvikling af trafikken. En gruppe trafikanter, der fortjener en ekstra ordinær opmærksomhed, er vores handicappede borgere. Her skal vores transportløsninger altid tilbyde fremkommelighed, der sætter den enkelte i centrum.
Når vi udvikler vores vejnet og skaber væsentlige ændringer, er det Socialdemokratiets holdning, at borgernes synspunkter skal inddrages. Derfor mener vi, at nabohøringer skal overvejes, når vi ønsker at skabe nye udformning af vores veje

Cykelstier

Det er den socialdemokratiske holdning, at vi løbende skal sikre, at vores cykelstier er i en god stand. Ligeledes skal vi kontinuerligt tænke cykelstier, når vi renoverer eller gentænker vores vejstækninger. Hver gang en borger vælger at cykle, er det en gevinst for alle, hvor motion, mindre trængsel og sænket CO2 blot er nogle af fordelene.

Borger-inddragelse og borger-oplevelse

Den teknologiske udvikling giver adgang til løsninger som i langt højere grad kan sætte borgeren i centrum. Derfor mener Socialdemokratiet, at den eksisterende Rødovre kommune App i langt højere grad skal være med til at gøre den enkelte borger til medspiller. Dette kunne f.eks. gøres ved at skabe mulighed for, at den enkelte borger vil kunne rapportere, nye huller i vejen, graffiti, ødelagte bænke osv. Ydermere kan den bruges til at gøre borgere opmærksomme på høringer, nye initiativer og andre aktiviteter.

Borger-oplevelse

Det er borgerne, der bruger kommunen. Derfor skal der også være en oplevelse af, at vores faciliteter er i orden. Er nettet i fodboldmålet i stykker, skal det skiftes, er gulvet i børnehaven udtjent, skal det skiftes, er ventilationen ikke i orden, skal det repareres. Kort sagt vil vi arbejde på at afsætte flere midler til vedligehold og opgradering af vores eksisterende bygninger og inventar.
Renovering af bygninger skal ske i dialog med brugerne, hvor kommunen og fagfolk inddrages.

Almene Boliger

Ca. 50 % af boligerne i Rødovre Kommune er almene boliger, derfor vil vi arbejde på at give dem samme muligheder for nybygning, fornyelse, udvidelse og for at opgradere til nutidige forhold, med respekt for de gode detaljer i det bestående, som grundejerne.

Vi vil:

– Give de almene boliger støtte til helhedsplaner, så vi kan bibeholde en god standard i sektoren.

– Give de almene boliger mulighed for at udnytte passiv varme ved at give lov til en udvidet klimaskærm.

– Give de almene boliger de samme muligheder indenfor miljøforanstaltninger som grundejerne, ved udnyttelse af sol- og vindenergi.

– Give de almene boliger større mulighed for LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) på egen grund.

– Give de almene boliger større medspil ved styringsdialogen.

Resume

Som en af frontløberne inden for f.eks. affaldssortering, elbiler og energi effektivitet, skal Rødovre fastholde og udbygge vores grønne profil. Vi skal vedvarende holde fokus på at investere i forbedringer, der nedbringer vores forbrug af el, vand og varme. Vi skal se positivt på forlængelse af vores engagement som klimakommune og sikre adgang til knowhow og løsninger, som kan hjælpe os tættere på et mål om at blive en CO2 neutral kommune i 2030.