Valgprogram 2022 - 2025

Valg handler om politik. Hvilken politik skal være toneangivende for de kommende 4 år? Her kan du læse det socialdemoraktiske bud på hvad vi vil i Rødovre.

Hent hele oplæget her:

Sammen om Rødovre 2022-2025

Socialdemokratiet har altid stået i spidsen for Rødovre Kommune. Den røde tråd gennem alle årene har været at skabe en stærk velfærdskommune, der tager sig godt af sine borgere, uanset om det er børn, unge eller ældre. Vi lægger vægt på et bredt politisk samarbejde med stabilitet i Rødovre. Vi vil fortsat udvikle Rødovre i samarbejde med vores borgere, foreninger og virksomheder, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det.   Socialdemokratiet arbejder for at styrke velfærden, skabe et grønnere Rødovre og sikre en solid og stærk økonom. En robust økonomi er midlet til at fremtidssikre vores velfærd.   Rødovre bliver ofte beskrevet som en af velfærdssamfundets frontløbere. Vi er kendetegnet ved en stærk socialsektor og et højt serviceniveau på ældreområdet, fordi vi har indrettet os i respekt for dem, der opbyggede vores kommune.   Rødovre har altid været kendt for mange fællesskaber og foreninger, hvor alle kan mødes og være sammen. En masse aktiviteter som ledes og styres af ildsjæle i alle aldre. Rødovre er et stærkt fællesskab. Her er plads til alle. Vi står sammen om Rødovre, og vi bakker op om de mange ildsjæle, som tager ansvar for Rødovre.   Når man bor i Rødovre, skal man trygt kunne regne med et godt socialt sikkerhedsnet, og man skal trygt kunne gå alderdommen i møde og vide, at man får den hjælp, man har behov for. Vores ældre har gennem et langt liv været med til at skabe det samfund og de goder, som vi andre kan nyde godt af. Socialdemokratiet er garant for en værdig pleje og omsorg for vore ældre.   Børnene er prioriteret højt i Rødovre. Når vi bruger penge på børnene, er det en investering i vores fremtid. De små Rødovreborgere skal have mulighed for at udvikle sig maksimalt. Derfor er der både fokus på leg og læring i daginstitutionerne, og der er en stor andel af uddannet personale, der er med til at sikre den høje kvalitet.   De senere år har kommunen investeret massivt i de fysiske rammer på skolerne, og i vores kommune er digitale redskaber som computere, tablets og Smart Boards en naturlig del af skoledagen. Vi har som den eneste kommune i landet indført teknologi og innovation som fag i vores folkeskoler for at kunne uddanne vores børn og unge til fremtidens samfund. Det er et helt bevidst valg: Rødovres børn skal have de bedste forudsætninger for at kunne klare sig i fremtiden.   Vi er en populær kommune for børnefamilierne. Der flytter mange nye borgere til, og de skal være så hjerteligt velkomne. Vi følger med og bygger nye institutioner, udvider vores skoler og skaber plads i vores foreningerne i takt med befolkningsudviklingen, så vi sikrer det høje serviceniveau, der har gjort Rødovre populær.   Vi lægger vægt på at inddrage vores borgere i udviklingen af kommunen, og vi vil sætte initiativer i gang der udvikler samarbejdet mellem kommune og borgere og understøtter udviklingen af partnerskaber mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Vi vil involvere borgere, brugere og medarbejdere i de beslutninger, der skal tages. Det kvalificerer debatten og beslutningerne, når der er flere med. Vi bliver også selv klogere, når de personer, der til daglig bliver påvirket af beslutningerne, kommer med deres input.   Rødovre er i vækst, og vi vil sikre at det sker på en bæredygtig forsvarlig måde. Vi ønsker at udfolde FNs verdensmål i vores bæredygtighedsindsats og øvrige virke, og vi arbejder for, at Rødovre bliver grønnere, og vi har en ambition om, at Rødovre kommune er CO2 neutral senest i 2050. Klimaindsatsen er en af de vigtigste indsatser for os. Vi skal levere en bedre og grønnere kommune videre til vores efterkommere.  

SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK

Bryde den negativ social arv

Den negative sociale arv skal brydes og afhjælpes, så mennesker ikke bliver udsatte. (f.eks. hjemløshed, manglende sociale relationer og lignende). Indsatsen skal være forebyggende og tidlig, og sundhedsplejen spiller en stor rolle i den tidlige indsats. Hvis hjemmemiljøet er så hårdt belastet, at en tvangsfjernelse er nødvendig, skal kommunen naturligvis gribe ind. Barnets tarv er altid det vigtigste. Børnene skal høres og inddrages i forløbet. Vi lægger også vægt på, at familien inddrages i videst muligt omfang.

Vi vil:

 • Arbejde for at nedbryde den negative sociale arv, så alle børn får en god og tryg opvækst i et tæt og koordinerende samarbejde mellem børne- og familieafdelingen og jobcentret, så hele familien tænkes ind i arbejdet med at bryde den negative sociale arv.

 

 • Fortsat arbejde for at sikre gode pleje- og aflastningsfamilier, så flere børn og unge får et liv, som er tættere på en ”almindelig” og god opvækst. Vi lægger vægt på god vejledning til familierne og en målrettet forebyggende

 

 • Fortsat arbejde for at sikre et tilstrækkeligt antal kompetente sociale anbringelsessteder med den fornødne kvalitet, så børn og unge får en god opvækst med tilstrækkelig støtte.

 

 • Fortsat arbejde for tidligt at inddrage barnets og den unges netværk ved

 

 • Fortsat arbejde for at sikre en lokal tværfaglig indsats til utilpassede børn og unge, bl.a. ved at der lokalt laves opsøgende arbejde.

 

 • Bevare børnehuset (Børnehuset er et lokalt hus for børn mellem 6 – 12 år. Børnehuset har åbent efter skoletid og frem til kl. 19.00. Tilbuddet sikrer, at barnet fortsat kan bo hos forældrene med den nødvendige støtte fra Børnehuset). Desuden vil vi undersøge behovet for etablering af yderligere børnehuse i Rødovre.

 

 • Fortsat understøtte et tværgående samarbejde og inddragelse af borgere og myndigheder via tætte alliancer som f.eks. SSP (Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi), jobcenteret, kultur- og idrætslivet, boligselskaber, frivillige foreninger med henblik på forebyggende indsatser til gavn for

 

 • At arbejdet med overgangen fra barn til voksen skal sættes i gang tidligt, så der tages højde for, at barnet får en god overgang til voksentilværelsen.

 

 • At Rødovre skal arbejde på, at de, som har behov for ekstra støtte (efterværn) efter en anbringelse, får det

 

 • Sikre relevante tilbud til unge, der keder sig og bl.a. skaber utryghed i lokalområder. Vi vil inddrage forældrene i denne indsats, herunder også sikre de unge, der ikke har ressourcestærke forældre.

 

Lighed i sundhed

Vi ønsker lighed i, og lige adgang til, sundhedssektoren, uanset hvilken baggrund man har. Alle initiativer inden for sundhedsområdet skal skabe lighed i sundhed. Vi vil fortsat arbejde for et stærkt Sundhedscenter, der står for den samlede forebyggende og koordinerende sundhedsindsats i Rødovre. Vi vil i årene frem fortsat udbygge sundhedscenterets aktivitet og udvikle det nære   sundhedsvæsen. Sundhedscenteret skal have bedre fat i de unge, hvilket eksempelvis kan ske i samarbejde med Headspace. Vi vil arbejde for et tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri, så den enkelte borger oplever og får et sammenhængende forløb.  

Vi vil:

 • Fortsat sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen bl.a. gennem akut støtte og rådgivning til personer med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed samt deres pårørende.

 

 • Sikre let tilgængelig information på de kommunale platforme og informationskanaler, så borgere og pårørende hurtigt og nemt kan finde hjælp og støtte.

 

 • Arbejde for større åbenhed om psykiske lidelser og afstigmatisering i vores samfund.

 

 • Sikre gode væresteder og mulighed for nødbolig til borgere med psykiske

 

 • Sikre gode væresteder, bosteder og mulighed for nødbolig til borgere med psykiske lidelser med særligt uddannet

 

 • Styrke indsatsen med forløbsprogrammer og forebyggelsespakker mod

 

 • Opbygge sundhedsindsatser i lokalområderne kombineret med socialsygepleje målrettet udsatte

 

 • Styrke levevilkårene for borgerne bl.a. med gode og sunde boliger, trafiksikkerhed, minimering af støjgener fra trafik og etablering af grønne områder i

 

 • Styrke kvaliteten i genoptræning på træningscenteret via individuelle genoptræningsplaner. Det skal så vidt muligt være differentieret hjælp til selvhjælp, så livskvaliteten øges for den enkelte borger gennem

 

 • Støtte op om boligselskabernes mulighed for at ansætte boligsociale medarbejdere i samarbejde med kommunen i boligområder med

 

 • Fortsat arbejde for at støtte den enkeltes mulighed for at få en god og tryg hverdag, hvor civilsamfundet, folkeoplysningen og det frivillige arbejde spiller en vigtig

 

 • Arbejde på at skabe den første røgfrie generation i 2030. Vi ønsker at kombinere denne indsats med investeringer i kultur- og fritidsliv, så vi skaber endnu bedre rammer for børn og unge, så de ikke får lyst til at starte med at ryge, drikke og tage euforiserende

Gode forhold for ældre

Vi har en god ældrepleje i kommunen, og vi ønsker at fastholde en god og værdig ældrepolitik med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Der skal gives mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold og reelle valgmuligheder. Vi ønsker samarbejde og åben dialog mellem kommunen og den ældre og dennes pårørende om sundhed og forebyggelse. Vi vil støtte den ældre til at få et godt og aktivt ældreliv. Den ældre skal opfatte kommunen som sparringspartner og støtte i ældretilværelsen. Vi ønsker en fremtidssikret ældrepleje med mulighed for hurtig omstilling til de kommende ældres behov.  

Vi vil:

 • Sikre, at der er de nødvendige ressourcer og varme hænder i ældreplejen.

 

 • Sikre, at der er den rette ældrebolig på det rette

 

 • Sikre den nødvendige

 

 • Inddrage velfærdsteknologi i ældreplejen, når det giver bedre

 

 • Sørge for, at der er særlige teams i hjemmeplejen, så den ældre har et fast team af hjælpere.

 

 • Sikre, at der er god mad til rimelige priser for

 

 • Sikre, at forebyggelse og sundhed prioriteres højt og er en del af ældresektoren.

 

 • Udbygge fleksible genoptræningsmuligheder og

 

 • Understøtte og udvikle omsorgstandplejen ved bl.a. at gøre servicen mere synlig og kendt i lokalområdet i samarbejde med a. udsatterådet, handicaprådet og seniorrådet.

 

 • Sikre god omsorg og støtte til demente borgere og deres pårørende.

Borgere med handicap

Kommunen skal sikre ligeværdighed og yde den nødvendige kompensation, så borgere med handicap sikres en sammenhængende og meningsfyldt tilværelse med tryghed, uddannelse, arbejde, fritidsliv, god trivsel og tilgængelighed. Borgere med handicap skal opleve sammenhæng og samarbejde mellem forskellige instanser og forvaltninger i kommunen.  

Vi vil:

 • Sikre større tilgængelighed på veje og i alle offentlige
 
 • Tilstræbe en koordineret og målrettet indsats for borgere med
 
 • Sikre rimelige og ordentlige boligforhold til borgere med
 

BØRNE- OG SKOLEPOLITIK

Rødovre er en attraktiv kommune for børnefamilier. Det skyldes ikke mindst vores gode vuggestuer, dagpleje, børnehaver og skoler. Børn og unge har høj prioritet. Vores mål er, at alle børn og unge får optimale muligheder for at udvikle sig socialt, personligt og fagligt. Naturligvis er børn først og fremmest forældrenes ansvar, men vi skal som fællesskab stille udviklende rammer og tilbud til rådighed for alle.

Dagtilbud med kvalitet

Børn og familier er forskellige. Det skal vores kommunale tilbud derfor også være. Vi vil have en bred vifte af dagtilbud. Vi vil have mindre og større institutioner, og vi vil fortsat have tilbud om skovbørnehave i udvalgte institutioner. Samtidig vil vi holde fast i en forholdsvis stor dagpleje, hvilket er et særsyn i Hovedstadsområdet. De enkelte tilbud skal have lov til at fungere på deres egen måde med hver deres særkende. Det samlende er en udviklende pædagogik med veluddannede voksne omkring børnene.  

Vi vil:

 • Sikre dagtilbud med et højt fagligt niveau. Det kræver bl.a. en stor andel uddannede pædagoger, hvor Rødovre fortsat skal ligge over landsgennemsnittet. Vi vil insistere på mulighed for løbende videre- og efteruddannelse af pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere, så vi sikrer højkvalitetsdagtilbud i Rødovre.
 • Have færre børn pr. voksen. En god normering gør en forskel. Vi vil indføre minimumsnormeringer i vores daginstitutioner i en hurtigere takt end besluttet i
 • Støtte og udvikle vores vuggestuer, dagpleje og børnehaver. Både med den daglige drift og med tiltag som motion og bevægelse, natur og udeliv, minibiblioteker, lokal kulturhistorie, sang, dans, musik, fx science og engelsk i børnehøjde mm. Vi vil sørge for at afsætte penge til
 • Arbejde for at de enkelte daginstitutioner og dagplejere også har mulighed for at have særlige fokusområder og profiler fx natur, bevægelse og
 • Vedligeholde og udvikle de fysiske rammer, både indendørs og på legepladserne, så børnene oplever udviklende læringsrum, hvor end de er. De gode rammer skal medvirke til at stimulere børnenes leg og læring. Og i det hele taget give en rar dagligdag for børn og voksne.
 • Have vuggestuer, dagpleje og børnehaver, som er tilpasset et moderne familieliv. En række dagtilbud skal have tidlig morgenåbning. Og antallet af lukkedage skal fortsat ligge i den lave Lukkedage vil kun blive placeret ifm. helligdage, og hvor der traditionelt ville have været meget lavt fremmøde. Der vil altid blive tilbudt alternativ pasning af høj kvalitet.
 • Holde fast i og videreudvikle det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole, herunder skabe en glidende overgang. Det skal bl.a. ske via besøg på skolen i god tid inden skolestart, og brug af det fælles materiale, som alle børn i Rødovre arbejder med, inden at de begynder i skolen. Og som de arbejder videre med ved skolestart. Også overgange fra hjem til dagtilbud og mellem vuggestue/dagpleje og børnehave skal være i fokus.
 • Sikre, at sundhedsplejersker og socialrådgivere er i tæt samarbejde med dagtilbud og forældre, så børn og familier med behov får den fornødne hjælp og støtte i

Gode folkeskoler

Folkeskolen er en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund. Det er her eleverne for alvor stifter bekendtskab med mulighederne for at dygtiggøre sig fagligt. Og det er her, at børnene får mulighed for at møde andre børn med samme eller anden baggrund end dem selv. Og det er her, at fundamentet for livslange venskaber bliver lagt. Det er derfor vigtigt for os, at eleverne og   forældrene oplever folkeskolen som et godt tilbud, både fagligt og socialt. Og det er vigtigt, at folkeskolen fortsat nyder stor opbakning blandt elever og forældre, således at der ikke sker et fravalg af folkeskolen.  

Vi vil:

 • Fortsætte og udbygge vores store satsning på Teknologi og Innovation. Alle elever i Rødovre har her et unikt tilbud, som der ikke findes noget magen til i resten af landet. Med selvstændigt fag i Teknologi og Innovation, stort teknologicenter ”Tek X” og studietur for alle 8. klasser til München. Dertil kommer computere til alle elever fra 4. – 10. klasse og klassesæt til de yngste Formålet med den store satsning er, at undervisningen bliver mere spændende og fagligt målrettet. Og at eleverne bliver rustet til en fremtid, hvor teknologi og evnerne til innovation bliver en endnu større del af dagligdagen. Det skal vurderes, om indsatsen for de yngste elever bør udvides, fx i form af at de, på samme måde som de ældre elever, får stillet bærbare computere/tablets til rådighed.
 • Begrænse brugen af vikardækning, så det faglige niveau bibeholdes, også når den sædvanlige lærer ikke er i klassen. Erfaringerne med at bruge lærere, eleverne kender som vikarer, skal Det samme skal brugen af linjefagsuddannede lærere.
 • Understøtte og opmuntre vores profilskoler, hvor vi i dag har fire, nemlig Valhøj Skole (idræt), Tinderhøj Skole (bæredygtighed), Nyager Skole (naturfag og kreativitet) og Hendrikdsholm Skole (UNICEF Rettighedsskole). Hvis vores to sidste almene folkeskoler også ønsker en særlig profil, vil vi støtte dette ønske. Det afgørende er, at initiativet kommer fra skolerne selv, så det ikke er noget skolerne bliver tvunget
 • Fortsætte med at udvikle gode miljøer på skolerne for de ældste elever, herunder sikre, at eleverne, også i udskolingen, oplever et højt fagligt niveau. Vi vil undersøge mulighederne for, at eleverne i højere grad kan søge optagelse på profilskoler eller andre lokale folkeskoler i kommunen, som passer til deres interesserer og motiverer til et fremtidigt uddannelsesvalg, eller evt. imødekommer de unges ønsker om nye klassekammerater eller lærere.
 • Etablere sunde, grønne og gode udearealer på skolerne, som bidrager til læring, bevægelse og leg, både i skole- og fritiden for børn og unge. Udearealer der også kan benyttes af familier og borgere udenfor skolens åbningstid, så vi udnytter vores fælles grønne områder, også om aftenen og i weekenden.
 • Skabe gode rammer for motion og sundhed, da sundhed og motion, udover at have værdi i sig selv, er nødvendig for en god indlæring. Det eksisterende gode samarbejde med lokale idrætsforeninger skal
 • Gøre skolevejene mere sikre. Der er de senere år etableret mere sikre skoleveje ved flere af Vi har et ønske om, at eleverne i et større omfang end nu, cykler eller går til skolen. Derfor vil vi bl.a. have flere cykelstier på skolevejene.
 • Have mere rummelige skoler til gavn for både de børn, som skal inkluderes og de grupper (lærere, børn, forældre), som skal være de inkluderende. Det er ikke tænkt som en besparelse på området for børn med specielle behov, men i stedet en sikring af gode forhold for alle. Vi ønsker ikke at skære i de midler, der er afsat til specialområdet.
 • Ligestille boglige og mere kreative fag og bekæmpe mobning og anden dårlig opførsel på vores Skolerne skal være et udviklende og trygt sted at være for alle elever.
 • Arbejde for en bedre brobygning mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, så børn der ikke kommer i skole hurtigt får støtte og bliver hjulpet til at komme i skole igen på deres nuværende skole eller alternativt får et nyt relevant
 • Arbejde for, at de ældste klassetrin får et øget samarbejde med erhvervsuddannelserne og gymnasierne, således at eleverne får en større viden om Det kan

  bidrage til at minimere fejlvalg og dermed hindre frafald – ikke mindst på erhvervsuddannelserne.

 • Bibeholde og styrke erhvervspraktikken. Desuden skal brugen af uddannelsesvejledning

KULTUR- & FRITIDSPOLITIK

Kultur- og fritidslivet er en meget vigtig del af Rødovre og skal baseres på foreninger og lokale ildsjæle. Kultur- og fritidsliv understøtter Rødovres fællesskab og skaber aktiviteter for alle borgere i kommunen. Kultur og fritidsliv støttes af og sker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi vil understøtte den gode dialog mellem kommunen og de mange frivillige inden for kultur, idræt og det sociale område.

Vi vil:

 • Leve op til vore historiske forpligtelser og fortsætte istandsættelsen og udviklingen af Vestvoldsarealerne i Rødovre. Vi vil sætte vores præg på området med istandsættelse af bygningsværker, som både historisk og rekreativt er enestående.

 

 • Understøtte historiske dage bl.a. på Vestvolden, hvor flere borgere kan inddrages og få viden om Rødovres

 

 • Videreudvikle forsøgsordninger med tilbud, som fremmer kultur i børnenes hverdag. Etablere tværfagligt samarbejde i kommunen mellem det lokale foreningsliv, kunst- og kulturinstitutioner, skoler og dagpasningstilbud.

 

 • Sikre en større sammenhæng og udvikling af de kulturelle institutioner, bl.a. med Biblioteket, Musikskolen, Kulturhus Viften, Heerup Museum, Oplevelsescenter Vestvolden, Aftenskolerne og de lokale foreninger.

 

 • Støtte at der kan foregå servering i bl.a. Artillerimagasinet via partnerskab mellem kommunen og frivillige foreninger. Det kunne f.eks. være etablering af servering med udvidet åbningstid eksempelvis fra maj til september, specielt i weekenden (evt. et pilotprojekt for at se om det slår an).

 

 • Arbejde for, at der skabes mere kunst, sang, musik, dans, bevægelse og kultur i byens

 

 • Mere bevægelse i byens rum og etablere danseplads eller områder i byen, hvor det er muligt at danse, så der skabes muligheder for at mødes i det fri for at danse og skabe nye fællesskaber på tværs af alder og køn.

 

 • Arbejder for at etablere en naturskole eller særlige fokusområder på Vestvolden, så skoler og institutioner får mulighed for at udfolde sig i naturen på volden.

 

 • Etablere attraktive og røgfrie legepladser for alle

 

 • Understøtte dagtilbud, som ønsker særlig profil med musik, sang og

 

 • Bygge bro mellem kulturprojekter og børn, unge og voksne i udsatte positioner, så der skabes nye muligheder og dialoger for fremtiden for den enkelte og i nye fællesskaber.

 

 • Inddrage lokale kunstnere og professionelle musikudøvere aktivt i udviklingen af og samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, plejehjem og foreningslivet.

 

 • Støtte inddragelsen af idrætsforeningerne mhp. udvikling af en ny ambitiøs idrætspolitik for bredden og eliten i Rødovre.

 

 • Hjælpe og støtte det store arbejde, som mange frivillige ledere gør for de unge i foreningerne, bl.a. ved at fastholde indholdet af Rødovreordningen, hvor der bl.a. gives tilskud til uddannelse, trænere, materiel og Ordningen er med til at sikre, at der i

  foreningerne skabes plads til både elite og bredde.  

 • Fortsætte decentraliseringen af kompetencen over idrætsanlæggene, så brugerbestyrelserne, i tæt samarbejde med de relevante kommunale institutioner, kan inddrages i driften af anlæggene.

 

 • Fortsætte arbejdet for, at der i samarbejde med erhvervslivet gøres noget specielt for talentudviklingen gennem etablering af en elite- og talentudviklingspulje. Eliten skal i så stor udstrækning som muligt fastholdes i vore foreninger og derigennem være et synligt forbillede for

 

 • Sætte fokus på de mindre aktivitets- og idrætsgrene.

 

 • Støtte attraktive LAR-løsninger kombineret med attraktive områder til udfoldelse af aktiviteter og mødesteder rundt i byen, så LAR-løsninger udvikles og skaber langtidsholdbare klimaløsninger, der bliver attraktive for fællesskabet med særlige aktivitetspladser. Det kan eks. være en skatepark, legepladser og aktivitetspladser i LAR løsningerne.

 

 • Skabe en større sammenhæng mellem sundhedsaktiviteter, brugere og foreninger i byens rum, så det skaber mere bevægelse og sundhed for alle. Det kan ske ved projekter med fokus på fysisk og mental sundhed i det

 

 • Sikre fuld lokaleudnyttelse af idrætsanlæggene, så foreningerne kan dyrke idræt og bevægelse i dag- og aftentimerne i alle ugens

 

 • Modernisere idrætsanlæggene, så de er fremtidssikret og skaber rum for aktivitet både for bredden og eliteudøvere.

 

 • Inddrage idrætten i den langsigtede investeringsstrategi mhp. at skabe plads til flere nye medlemmer i foreningerne. Vi ser med tilfredshed på, at der er en helt ny multihal på vej i forbindelse med udbygningen af Valhøj

Frivillige sociale foreninger

Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem frivillige sociale foreninger og kommunen. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for borgerne i kommunen både i og uden for frivilligcenteret. En indsats vi anderkender og bakker op om med den kommunale støtte til de frivillige sociale foreninger via frivilligcenteret, frivilligkoordinatoren og den økonomiske støtte via servicelovens § 18 og § 79. Det er afgørende, at samarbejdet bygger på gensidig respekt og forståelse for hinandens styrker og roller.  

Vi vil:

 • Videreudvikle frivilligpolitikken og

 

 • Sætte fokus på rekruttering af frivillige og at understøtte

 

 • Fortsat støtte udvikling af selvhjælpsgrupper.

 

 • Styrke initiativer, der fremmer den dobbelte frivillighed, hvor den frivillige og borgere mødes, og hvor en frivillig også har egne levede erfaringer fx initiativer som Headspace, Bedre psykiatri, Sind og Folkekøkken.

POLITIK FOR DET TEKNISKE OMRÅDE

Den langsigtede indretning og udformning af vores by, er et emne som langt de fleste borgere har en holdning til. Det er vigtigt med en stærk social profil, når vi udvikler vores kommune. Vi skal sikre, at vores by bliver spændende, udfordrende og af høj arkitektonisk kvalitet, samt at vores boliger bliver praktisk udformet, til glæde for alle borgere og til en pris, der er til at betale.   Midlet er borgerinddragelse, planstrategier, trafikplan, kommuneplan og dele af FN verdensmål, som rammen for en bæredygtig udvikling i Rødovre, samt et godt samarbejde med foreninger og erhvervslivet i Rødovre.  

Borgerinddragelse og borgeroplevelse

Vi skal inddrage alle borgere i vores fællesskab og i langt højere grad sætte borgeren i centrum, samtidig med, at vi udvikler fremtidens værktøjer for byudvikling.

Vi vil:

 • Give borgerne endnu mere indflydelse på udviklingen af fremtidens kommune via startredegørelser af lokalplaner og strategier m.

 

 • Undersøge om der kan udvikles en Rødovre Kommune App, som et supplement til kommunens hjemmeside. Med denne App kunne der f.eks. skabes mulighed for, at borgerne kan rapportere forskellige tekniske problemer f.eks. huller i vejen, graffiti, ødelagte bænke Ydermere kan den bruges til at gøre borgere opmærksomme på høringer, nye initiativer og andre aktiviteter.

 

 • Sikre at vores faciliteter er i orden. Vi vil arbejde på, at der afsættes flere midler til vedligehold af vores eksisterende bygninger og inventar og dermed skabe langsigtede Renovering af bygninger bør ske i dialog med brugerne, hvor kommunen og fagfolk inddrages.

Energi og genanvendelse

Socialdemokratiet ønsker, at kommunen og borgerne udnytter alternative energikilder og genanvender mest muligt, herunder regnvand.  

Vi vil:

 • Udbygge

 

 • Arbejde for at tilslutningsprisen for fjernvarme er konkurrencedygtig i forhold til andre

 

 • Fremme en kommunal kampagne for udfasning af oliebaserede varmeanlæg.
 • Udbygge brugen af vedvarende alternative energiformer eks solceller.
 • Fortsat støtte udarbejdelse af en samlet energiplan vedrørende varme- og elforbrug på kommunens arealer og bygninger, f.eks. udskiftning til LED- belysning og anvendelse af intelligent styring af

Vand og spildevand

Socialdemokratiet ønsker at være på forkant med reduktion af klimabelastning og resursespild.  

Vi vil:

 • Arbejde på at nedbringe vandspildet til under 5 %.

 

 • Arbejde med skybrudsikring af kommunen, så vi undgår oversvømmelser.
 • Arbejde for at udbygge og renovere kloaknettet, så det bliver i stand til at klare de voksende
 • Udbygge LAR-projekter så mange steder som muligt overalt i kommunen.

Trafik

Alle trafik- og transportformer er vigtige og kræver særskilt opmærksomhed.   Det er vigtig at have fokus på den trafikale infrastruktur og fremkommelighed, da Rødovre er en vækstkommune, med kraftig udbygning af boligmassen, og derved mere trafik på det indre vejnet.   Vores placering på kanten til hovedstaden gør desuden, at flere store veje, der gennemskærer kommunen, bl.a. Tårnvej, Jyllingevej, Roskildevej, Slotsherrensvej og ikke mindst Motorring 3 er belastet af pendler trafik og støj. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi hele tiden overvejer indretningen af vores vejnet, og smidig afvikling af trafikken. Samtidig arbejder vi målrettet på at reducere støjen

 • både i form af støjværn på Motorring 3 samt støjsvag asfalt på alle motorveje og gennemskærende

Vejnettet

Vi ønsker at fortsætte og udbygge den eksisterende indsats for at opdatere kvaliteten af vores veje, cykelstier, stier og fortove, med sikkerhed og fremkommelighed i fokus. 

Vi vil:

 • Arbejde for at holde veje, stier og fortove på et højt kvalitetsniveau.

 

 • Have fokus på tiltag for borgere med funktionsnedsættelse.

 

 • Arbejde på større trafiksikkerhed på vejnettet, omkring skoler og

 

 • Arbejde på bedre fremkommelighed på udvalgte strækninger.

 

 • Arbejde med fartnedsættende hindringer på visse vejstrækninger.

 

 • Mindske generne på de mest belastede vejstrækninger med støjdæmpende asfalt.

 

 • Se på, om der skal være grøn bølge ved lyssignaler for at undgå for mange stop og

 

 • Arbejde på, at staten opsætter støjværn og udlægger støjreducerende asfalt på hele Motorvej M3 strækningen igennem Rødovre.

Transport for alle

Den offentlige transport er en hjertesag for Socialdemokratiet. De fleste har behov for at komme rundt i vores kommune. Om det er til fods, på cykel, i bil eller som brugere af den offentlig transport, så er fællesnævneren, at det skal være nemt, bekvemt, sikkert og klimavenligt.  

Vi vil:

 • Arbejde for at forbedre den offentlige

 

 • I særdeleshed have fokus på den nye letbaneløsning i Rødovre, som en løsning, der skaber en bedre transport på tværs af den Københavnske Vestegn.

 

 • Fastholde vores gratis lokale servicebus, som er et vigtigt tilbud for mange af vores

 

 • Arbejde for en Metro til Rødovre. Der skal findes en fornuftig finansiering på en forlængelse af Metrobyggeriet, så den udbygges med flere stationer i Rødovre. Dette byggeri kan tænkes som en naturlig forlængelse af Cityringen og gerne både en nordlig og sydlig Metrolinje omkring Rødovre

Gode cykelstier

Rødovre skal være en stærk cykelby med et stort og veludbygget cykelstinet. Vi ønsker en ambitiøs cykelstrategi, hvor vi understøtter cyklismen, fordi hver gang en borger vælger at cykle, er det en gevinst for alle, i form af motion, mindre trængsel og mindre CO2 udledning m.m.   Vi ønsker en cykelstrategi, der tager udgangspunkt i en samlet prioriteret cykelstiplan med afsæt i fysiske rammer og adfærd.

Vi vil:

 • Arbejde for at de fysiske tiltag på det samlede vejnet bliver styrket, så trygheden, fremkommeligheden og trafiksikkerheden for cyklister bliver øget.

 

 • Have flere børn og unge på cykel til og fra

 

 • Øge andelen af fritids- og pendlercyklister i Rødovre.

 

 • Løbende sikre os, at vores cykelstier er på et højt

 

 • Flytte bilister fra bilen til

Gode og alsidige boliger

Vi ønsker en varieret sammensætning af boligmassen. Den skal kunne rumme og dække behovet for forskellige boligformer og størrelser.

Vi vil:

 • Arbejde for at der bygges flere ungdomsboliger og seniorboliger, samt seniorbofællesskaber.
 • Arbejde for at der er boligstørrelser tilpasset borgernes
 • Arbejde for at ældre som ønsker at flytte fra deres bolig, kan flytte til anden bolig indenfor Rødovres grænser.
 • Arbejde for at private lejeboligers huslejeniveau ikke overstiger, de almene boligers

Gode almene boliger

I Rødovre skal der være gode kvalitetsboliger til rimelige priser for ganske almindelige mennesker. Cirka 50 % af boligerne i Rødovre Kommune er almene boliger. Vi arbejder for at give de almene boligselskaber gode muligheder for nybygning, fornyelse, udvidelse og for at opgradere til nutidige forhold, med respekt for de gode detaljer i det bestående. 

Vi vil:

 • Støtte de almene boligselskabers helhedsplaner, så boligmassen kan bibeholdes i en god

 

 • Give de almene boliger mulighed for at udnytte passiv varme ved at give lov til en udvidet klimaskærm.
 • Give de almene boliger de samme muligheder indenfor miljøforanstaltninger som grundejerne, ved udnyttelse af sol- og
 • Give de almene boliger større mulighed for LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) på egen grund.
 • Støtte og bakke op om beboerdemokratiet i de almene boligselskaber. Forudsætningerne for at godkende de almene boligselskabers projekter og anmodninger er, at beboerne ønsker det og har vedtaget planerne på beboermøder. Beboerdemokratiet er helt centralt i de almene boligselskaber og skaber grobund for, at beboerne får stærk og løbende indflydelse på vedligeholdelse og udvikling af deres boliger. Beboerdemokratiet er afgørende for opbakningen til de almene boliger, og beboerdemokratiet er helt centralt for
 • Sikre en god dialog med almene boligselskaber ved de årlige

MILJØ- OG KLIMAPOLITIK

Socialdemokratiet arbejder for at integrere FNs verdensmål i vores udvikling af en bæredygtig kommune. Vi fortolker verdensmålene bredt, og for os handler verdensmålene om at skabe en bæredygtig udvikling inden for både klima, miljø, demokrati, kultur, økonomi, sundhed og det sociale område. Rødovre skal være en grøn, bæredygtig og klimarobust by, som gennem langsigtet planlægning skal gøres mindre sårbar over for klimaændringer. Vi vil inddrage borgere, erhvervsliv og boligselskaber i forbindelse med de forskellige klimatiltag samt motivere til en energirigtig adfærd.  

Bæredygtighed

Nedbringelse af CO2 kræver omlægning af mange funktioner i vores dagligdag. Socialdemokratiet vil fortsat arbejde på at nedbringe CO2-udledningen og sænke strøm-, vand- og energiforbruget samt gøre kommunen endnu grønnere og mere bæredygtig, herunder med nedbringelse af CO2. Vi ønsker, at kommunen er CO2 neutral senest i 2050. Dette skal bl.a. ske via mål for nedsættelse af CO2-udledningen for kommunale bygninger og udebelysning samt med at have fokus på miljø- og klimamæssige ansvarlige produkter ved indkøb af varer og tjenesteydelser.   Vi vil minimere miljøbelastningen mest muligt bl.a. ved at sikre kortest mulig afstand fra boliger til dagligdagsfunktioner såsom butikker samt fremme et sammenhængende net af veje og stier.   Som en af frontløberne inden for f.eks. affaldssortering, elbiler og energieffektivitet, skal Rødovre kommune fastholde og udbygge vores grønne profil, herunder nedbringelse af CO2. Vi skal holde fokus på at investere i forbedringer, der nedbringer vores forbrug af el, vand og varme. Vi skal se positivt på forlængelse af vores engagement som klimakommune og sikre adgang til knowhow og løsninger, som bringer os tættere på målet om en CO2 neutral kommune.  

De grønne områder

Vi ønsker, at de grønne områder i Rødovre skal bruges rekreativt og fremstå indbydende, så borgerne får lyst til at benytte dem. 

Vi vil:

 • Arbejde på, at kommunens mobile køretøjer kører på el eller alternative
 • Arbejde for, at alle borgere og virksomheder i kommunen affaldssorterer i endnu højere
 • Være i dialog med kommunes borgere, foreninger og erhvervslivet om indsamling og sortering af mere
 • Fastholde og udbygge kommunens drift af
 • Sikre, at kommunen er førende med genanvendelse.

 

 • Bruge de grønne områder som samlingspunkt for alle aldre med borde og bænke, der understøtter fællesskabet.

 

 • Sikre affaldssortering ved bænke samt yderligere affaldsortering rundt om i kommunen med hyppig tømning af

 

 • Sikre rene og pæne pladser og veje samt grønne områder bl.a. ved at opsætte flere skraldespande med

 

 • Engagere frivillige som kan inspirere borgerne til at hjælpe med, at vi har smukke omgivelser i kommunen.
 • Arbejde for at der flere steder etableres forskellige udfoldelsesmuligheder for alle aldre. Det være sig lege- eller træningsredskaber eller afmærkninger til forskellige typer af aktiviteter – gerne i naturens egne
 • Sikre moderne børnevenlige legepladser i parkerne, der udfordrer børnene.

 

 • Tilstræbe variation ved valg af træer og planter på offentlige arealer samt værne om de eksisterende sammenhængende grønne områder.

 

 • Arbejde for at udlægning af grønne områder indtænkes i forbindelse med byomdannelse og vurdere mulighederne for plantning af træer, biodiversitet og anden beplantning langs flere veje og

 

 • Fortsat bekæmpe invasive arter som kan fortrænge anden vegetation og i stedet fremme biodiversiteten, f.eks. i form af flere vilde og spiselige blomster samt ved at lade forskellige naturområder være urørt.

Bygninger og byggeri

En stor del af det samlede danske energiforbrug anvendes i bygninger. Derfor arbejder vi for miljørigtigt nybyggeri og energibesparende foranstaltninger i den eksisterende bygningsmasse.  

Vi vil:

 • Arbejde for at renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger foretages, så bygningerne er

 

 • Vurdere hvordan energibesparende tiltag kan kombineres med god arkitektur, herunder overveje grønne tage og/eller

 

 • Så vidt muligt benytte bæredygtige og/eller genanvendte byggematerialer i de kommunalt ejede

Forberedelse til elkøretøjer

Socialdemokratiet vil arbejde for at der bliver etableret ladestandere rundt om i vores byrum og arbejder for, at Folketinget sikrer en generel løsning.  

Affald

Vi vil fortsat leve op til de nationale mål for genanvendelse og fremme dette via dialogmøder med borgere, boligselskaber og virksomheder.  

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSPOLITIK

Et aktivt arbejdsmarked er ganske enkelt en forudsætning for velfærdssamfundet. Vi lever af det, vi producerer. Derfor er det også afgørende for os, at arbejdsmarkedet fungerer godt, borgerne finder passende beskæftigelse, og virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft. Vi tror på, at borgernes rettigheder og pligter går hånd i hånd med virksomheders behov for arbejdskraft. Vi lægger vægt på, at kommunen favner alle borgere og sikrer et godt og tæt samarbejde med borgerne om at komme videre i arbejdslivet efter ledighed. Virksomhederne skal anspores til at levere sunde, fleksible, bæredygtige arbejdspladser, der er tilpasset et moderne arbejdsmarked. Borgerne skal have mulighed for at uddanne og opdatere sig til nyeste viden og bidrage til at skabe bæredygtige virksomheder – økonomisk og miljømæssigt.

En sammenhængende indsats

Vi tror, at selvforsørgelse har stor værdi for alle. Det at have et arbejde har værdi, for den enkelte og for samfundet. Vores velfærdssamfund fungerer kun optimalt, når alle yder den indsats de kan. Ethvert møde med vores beskæftigelsessystem skal opleves som meningsfyldt og sammenhængende, hvad enten man besøger Jobcentret, A-kassen, anden aktør eller andre parter. Som jobsøgende, arbejdsgiver, syg eller borgere med handicap skal hvert besøg opleves som en del af en sammenhængende plan.

Vi vil:

 • Arbejde for en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor enhver borgers ledighedsperiode bliver så kort som muligt. Vores beskæftigelsespolitik skal medvirke til at matche kvalificeret arbejdskraft med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Vi vil opkvalificere arbejdskraften til at matche de lokale virksomheders behov for

 

 • Fastholde de gode erfaringer med et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, således at borgere med komplekse problemstillinger ikke føler sig fortabt i processen. Alle skal have ret til et

 

 • Løbende lade os inspirere af andre kommuner, a-kasser og myndigheder og høre hvordan de planlægger deres indsats for at høste de bedste erfaringer.

 

 • Samtænke vores beskæftigelsespolitik med vores øvrige politikker som f.eks. handicap-, skole- og ældrepolitikker samt helhedsplan for psykiske sårbare.

 

 • Skabe de bedst mulige fysiske rammer for Jobcentret, så de ansatte får let adgang til faglig sparring på tværs af teams, og de ledige oplever indsatsen som

Den virksomhedsrettede indsats og en stærk erhvervspolitik

Virksomhederne omkring Rødovre har en central rolle i beskæftigelsesindsatsen. Uden et godt og tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne er det svært at skabe et effektivt arbejdsmarked. Det er vigtigt, at virksomhederne bliver vejledt til den korteste vej til kvalificeret arbejdskraft. Det kan f.eks. være direkte henvisning, men kan også være opkvalificering, lærlingeforløb eller praktik og løntilskud.

Vi vil:

 • Sikre et godt og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv via Rødovre Erhvervsråd og kommunens erhvervskontor. Vi til stå i spidsen for udvikling af en ambitiøs erhvervspolitik i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Udgangspunktet er, at virksomhederne får gode og rimelige rammer for at drive virksomhed i Rødovre og dermed skabe gode jobmuligheder for borgerne i Rødovre. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem kommunen og

 

 • Sikre at Jobcentret her et tæt samarbejde med virksomhederne omkring Rødovre ift. rekruttering og opkvalificering af ledige og nuværende medarbejdere.

 

 • Sikre at jobcenteret er en ressource, der medvirker til at lette virksomhedernes adgang til arbejdskraft på både særlige og almindelige vilkår.

 

 • Medvirke til at skaffe praktikpladser til vore unge på

 

 • Ved udbud af kommunale opgaver fortsat sikre brug af sociale klausuler.

Medborgerskab og god integration

For de nye medborgere, som skal have hjælp efter integrationsloven, er Jobcentret den første og vigtigste kontakt med kommunen. Vore medborgere skal mødes med ligeværdighed og et udgangspunkt om, at man både har rettigheder og pligter, når man modtager ydelser fra samfundet. Vi ønsker en god og sammenhængende integration til gavn for den enkelte og for samfundet.  

Vi vil:

 • Være tydelige i vores Tankegangen om ret og pligt gælder alle.

 

 • Sikre en hurtig og tidlig indsats, så vi undgår, at de nye borgere bliver klienter, før de bliver

 

 • Inddrage arbejdsmarkedet og civilsamfundet, så normer og uskrevne regler hurtigt kommer ind under huden på vore nye medborgere.

Lighed for alle

I Socialdemokratiet er vi garanter for, at ingen efterlades uden håb. Det betyder ikke, at alle skal behandles ens. Det betyder, at den enkelte skal have den hjælp, der skal til for at realisere sit potentiale. På arbejdsmarkedet bliver behovet for kvalificeret arbejdskraft mere og mere udtalt. Der findes ikke længere de samme muligheder for et liv som ufaglært. Derfor er det vigtigt for både borgere og virksomheder, at alle får de bedst mulige kvalifikationer.  

Vi vil:

 • Fastholde målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en

 

 • Støtte og bakke mønsterbrydere

 

 • Fortsætte samarbejdet mellem Jobcenter, folkeskoler, Ungdommens Uddannelses Vejledning, ungdomsuddannelserne, virksomhederne samt A-kasserne.

 

 • Fortsætte brugen af

 

 • Sikre at ledige får tilbud om opkvalificering, at kunne få fremtidens job.

 

 • Gennem et udbygget rummeligt arbejdsmarked sikre, at ingen udstødes af arbejdsmarkedet.

 

 • Støtte initiativer, hvor faglige og personlige netværk stilles til rådighed.

Kommunen er en god arbejdsplads

Rødovre kommune er kommunens største arbejdsplads, og kommunen skal også tage sin del af ansvaret, når det gælder det rummelige arbejdsmarked, et attraktivt arbejdsmiljø samt løfte sin del af praktikpladsansvaret. Vi lægger vægt på, at vores kommunale arbejdspladser sikrer medarbejderne indflydelse på eget arbejde, mulighed for rotation, anerkendelse, samt fleksible og gode arbejdsforhold. 

Vi vil:

 • Sikre løbende kompetenceudvikling med efter- og videreuddannelse, så de ansatte altid er

 

 • Tilstræbe, at kommunens ansatte afspejler kommunens befolkningssammensætning, og at kommunen også fortsat er rummelig ansættelse af borgere med særlige udfordringer.

 

 • Sørge for, at de sociale klausuler bliver brugt aktivt i kommunens

 

 • Arbejde for, at der også fortsat ansættes medarbejdere med brugerbaggrund, fx i socialpsykiatrien, Jobcentret og