Lokalt arbejdsprogram 2014 - 2017

Valg handler om politik. Hvilken politik skal være toneangivende for de kommende 4 år? Her kan du læse det socialdemoraktiske bud på hvad vi vil i Rødovre.

Arbejdsprogram for Socialdemokratiet i Rødovre 2014-2017

Indledning

Rødovre er en socialdemokratisk ledet og veldrevet kommune med god service og velfærd til vores borgere – ikke mindst de dårligst stillede borgere, der har allermest brug for velfærden.

Socialdemokratiet har altid sat en ære i, at sikre vores borgere en ordentlig service.

Socialdemokratiet har i mange år stået i spidsen for et stærk Rødovre med en stabil økonomi og god likviditet på langt over 100 mio. kr.

En god og stabil økonomi er basis for udvikling af kernevelfærden.

Socialdemokratiet er garanten for, at Rødovre fortsat er en kommune med mangeartede tilbud til alle grupper. Rødovre har et godt omdømme og stor optimisme blandt borgere – hvilket bl.a. underbygges af en stor tilflytning af børnefamilier.

Socialdemokratiet er garant for, at Rødovre fortsat udvikler sig og vedbliver med at være en god kommune for vore ældre og borgere med handicap – fysiske såvel som psykiske. I Socialdemokratiet har vi ambitiøse visioner for den sociale velfærd, for folkeskolen, miljøet, klimaet, beskæftigelsesindsatsen og de kulturelle muligheder i Rødovre. Og vi har sikret en høj borgertilfredshed med de tilbud, vi giver borgerne. Hvilket er dokumenteret ved flere lejligheder – og senest med høj tilfredshed i tilfredshedsundersøgelser for daginstitutionerne.

Også de årlige tilsynsrapporter på de sociale institutioner viser et stort engagement fra personalets side og stor borgertilfredshed.

Det er der ikke mange kommuner, der kan gøre os efter!

Og sådan skal det blive ved med at være i en socialdemokratisk ledet kommune.

Det er vigtigt, at Rødovre er en kommune med attraktive tilbud til borgerne – både de – som har brug for social service, men også de mange, som aldrig får brug for de sociale tilbud. De benytter også kommunen – bare på en anden måde.

Det er naturligvis også baggrunden for Socialdemokratiets satsning på udvikling af de store kernevelfærdsområder i Rødovre bl.a.:

 

 • Vores flotte idrætsfaciliteter
 • Den store IT handlingsplan med smartboards i folkeskolen
 • Fokus på ungeledigheden og mange beskæftigelsesinitiativer, der skal holde ledigheden nede
 • Et velbesøgt og succesfuldt sundhedscenter
 • Nye moderne dagsinstitutioner
 • Heerups plads i Rødovres gamle landsby
 • Vores visionære arkitektkonkurrencer i centrale byområder i kommunen
 • Vores visionære arkitektkonkurrencer i centrale byområder i kommunen

Og sidst, men ikke mindst – er en række store og strategisk vigtige vejrenoveringer sat i værk bl.a. på Islevdalvej og Rødovrevej.

De mange flotte resultater er vi stolte af – og de er realiseret via Socialdemokratiets insisteren og satsning på kernevelfærd.

Socialdemokratiet er samtidig garant for et godt og bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Samtlige beslutninger er truffet med mindst to og ofte flere partier i kommunalbestyrelsen.

Det gælder også vores insisteren på brede årlige budgetaftaler. Det skaber stabilitet for kommunens borgere og ansatte.

Den linje vil Socialdemokratiet fortsat stå i spidsen for.

Social og ældrepolitik

Den ”negative sociale arv” skal brydes

Vi vil arbejde for at bryde ”den negative sociale arv”. Indsatsen skal være forebyggende og tidlig, og sundhedsplejen spiller en stor rolle i den tidlige indsats.

Hvis hjemmemiljøet er så hårdt belastet, at en tvangsfjernelse er nødvendig, skal beslutningen følges konsekvent. Barnets tarv skal altid sættes over forældrenes rettigheder.

Vi vil:

 • Sikre et tilstrækkeligt antal skole- sociale anbringelsespladser til børn og unge i regionen, herunder familiepleje.
 • Sikre en lokal og tværfaglig indsats til utilpassede børn og unge.
 • Arbejde for at Børnehuset fortsætter. Vi vil tillige undersøge behovet for etablering af yderligere børnehuse i Rødovre.
 • Understøtte samarbejde mellem borgere og myndigheder via tætte aliancer og tværgående samarbejde fx SSP, sport, boligselskaber (boligsocial arbejde) og frivillige foreninger mhp. forebyggende indsatser .

Sundhed

Vi ønsker lighed og lige adgang til sundhedssektoren – uanset hvilken baggrund man har. Alle initiativer inden for sundhedsområdet skal skabe lighed i sundhed. Vi vil arbejde for et stærkt sundhedscenter, der står for den samlede forebyggende og koordinerende sundhedsindsats i Rødovre. Vi vil i årene frem fortsat udbygge sundhedscenterets aktiviteter og udvikle det nære sundhedsvæsen.

Vi vil:

 • Arbejde for lige adgang og lighed i sundhedsindsatsen.
 • Sætte fokus på særligt udsatte grupper i kommunen bl.a. gennem anonym akut rådgivning til personer med psykiske lidelser.
 • Sikre væresteder og nødboliger til borgere med psykisk sygdom.
 • Styrke informationen om sundhedscenterets tilbud til borgerne.
 • Styrke indsatsen mod livsstilssygdomme vha. forløbsprogrammer fx hjertekarsygdomme , kræft og diabetes.
 • Styrke rådgivning om sund mad/kost.
 • Styrke levevilkårene for borgerne bl.a. med gode og sunde boliger, trafiksikkerhed, mindre støjgener fra trafik og etablering af grønne områder i kommunen
 • Styrke kvaliteten i genoptræning på træningscenteret via individuelle genoptræningsplaner og specielle forløbsprogrammer fx styrkelse af skelettet for personer med KOL. Det skal være hjælp til selvhjælp, så livskvaliteten ved at kunne klare mere selv øges for den enkelte borger.

Ældre

Vi ønsker en ældrepolitik med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Fremtidens ældrepolitik skal være visionær og tage udgangspunkt i fremtidens ældre, så der gives mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold og reelle valgmuligheder og individuelle løsninger. Vi ønsker samarbejde og åben dialog mellem det offentlige og den enkelte ældre og dennes pårørende om sundhed og forebyggelse. Den ældre skal have aktiv hjælp til selvhjælp, så borgeren kan klare mere selv og derved få et godt og aktivt ældreliv. Den ældre skal opfatte kommunen som sparringspartner og støtte i ældretilværelsen – uden bureaukratiske regler.

Vi vil:

  • Understøtte muligheden for den rette bolig på det rette tidspunkt.
  • Sikre plejehjemspladskapaciteten 10 år frem.
  • Fastholde særlige teams i hjemmeplejen, så den ældre får flere faste hjælpere.
  • Udvikle madservicen yderligere med rådgivning om sund mad m.m.
  • Sikre rimelige madpriser for pensionister.
  • Udbygge genoptræningsmuligheder så de matcher et fleksibelt behov.
  • Understøtte omsorgstandplejen ved bl.a. at gøre denne service mere kendt.
  • Støtte op om boligselskabernes mulighed for at ansætte sociale viceværter og ”handy mænd” i boligområderne.

Fortsat sætte særligt fokus på demensområdet , som en del af ældrepolitikken .

Borgere med handicap

Kommunen skal yde den nødvendige kompensation, så borgere med handicap sikres en sammenhængende og meningsfyldt tilværelse med tryghed, uddannelse, arbejde, fritidsliv og tilgængelighed. Borgere med handicap skal opleve sammenhæng og samarbejde mellem forskellige instanser og forvaltninger i kommunen.

Vi vil:

 • Skabe større tilgængelighed i offentlige bygninger og på veje.
 • Støtte en koordineret og målrettet indsats.
 • Sikre rimelige og ordentlige boligforhold til borgere med handicap.

Frivillige sociale foreninger

Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem frivillige sociale foreninger og kommunen. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for borgerne i kommunen både i og uden for frivilligcenteret. En indsats vi anerkender og bakker op om med den kommunale støtte til de frivillige sociale foreninger via frivilligcenteret, frivillighedkoordinatoren og den økonomiske støtte via servicelovens §18 og § 79. Det er afgørende, at samarbejdet bygger på gensidig respekt og forståelse for hinandens styrker og roller.

Vi vil:

 • Videreudvikle frivilligpolitikken og frivilligcenteret.
 • Sætte fokus på rekruttering af frivillige.
 • Støtte fortsat udvikling af selvhjælpsgrupper.

Børne- og skolepolitik

I Rødovre Kommune har vi gode dagpasningstilbud og folkeskoler til vores børn og unge. Det skal imidlertid ikke være nogen sovepude. Skoler og institutioner skal hele tiden udvikle sig, så børn og unge får det bedst mulige fundament for at udvikle sig socialt, personligt og fagligt.

Det gode børne- og unge liv sikres gennem et konstruktivt samarbejde mellem den enkelte familie og de professionelle, hvad enten det sker i daginstitutionen, skolen, idrætsklubben eller andre frivillige tilbud. Vi mener, at det er vigtigt med forældreinddragelse og samarbejde, fordi det først og fremmest er forældrene, som er ansvarlige for deres børns udvikling og trivsel.

Alsidige Dagpasningstilbud

Børn og familier er forskellige. Det skal vores dagtilbud afspejle. Vi vil derfor lægge vægt på, at vi også fremover både har dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i kommunen. De forskellige pasningstilbud fungerer på hver deres unikke måde, efter de samme anerkendende pædagogiske principper og udviklingsaftaler, og er derved et godt tilbud til børn og for deres forældre.

Vi vil:

 • Arbejde for, at de enkelte pasningstilbud, forsat har et højt fagligt niveau, Dette sikres blandt andet med veluddannede medarbejdere og løbende efteruddannelse af pædagoger og dagplejere, samt god normering i forhold til antallet af børn pr. medarbejder.
 • Støtte de mange udviklingsønsker der hele tiden dukker op i institutioner og dagplejen, hvad enten det fx drejer sig om science i børnehøjde, motion og bevægelse, natur og udeliv eller minibiblioteker.
 • Have fokus på sprogstimulering og gode sprogfærdigheder, som er nødvendig for børns evne til at klare sig i dagligdagen.
 • Skabe gode forhold, så børn har mulighed for at få stimuleret deres evner og færdigheder gennem udviklende og alsidige aktiviteter, både i og udenfor de enkelte pasningstilbud.
 • Arbejde for, at der bliver et øget samarbejde og brobygning, omkring aktiviteter, mellem de forskellige pasningstilbud og med skolen. Derved vil børnene få en endnu bedre og bredere stimulering, samtidig med at medarbejdernes mulighed for en øget videns- og kompetencedeling bliver styrket.
 • Forsætte optimeringen af it udstyr og systemer, så børnenes evner også bliver udviklet indenfor dette område.
 • Øge forældrekontakten/-samarbejdet. Det skal fx understøttes af det nyligt indførte Forældreintra.
 • Arbejde for, at kommunen i forhold til pladsanvisningen, bliver delt op i 2 eller 3 distrikter i stedet for kun 1 distrikt, således at pasningstilbuddene, i større grad, tilbydes i nærheden af forældrenes bopæl.
 • Ikke have flere lukkedage. Vi vil desuden tilstræbe, at lukkedage er placeret i forbindelse med helligdage.
 • Se på, om en øget fleksibilitet af åbningstiderne i pasningstilbuddene, er hensigtsmæssig, således, at de i større grad er tilpasset forældrenes pasningsbehov af deres børn.

Gode folkeskoler

Det er vigtigt for os, at eleverne og forældrene oplever folkeskolen som et godt tilbud, både uddannelsesmæssigt og socialt. Derfor vil vi også fremover arbejde på, at gøre vores folkeskoler endnu bedre.

I en del år har vores skoler arbejdet målrettet på at give eleverne en god begyndelse på deres skolegang. Det er sket gennem tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det er en indsats der har båret frugt. Også understøttet af godt arbejde med børnene i daginstitutionerne, så børnene er blevet mere skoleparate. Resultatet af indsatsen ses blandt andet på elevernes læseresultater. De seneste par år har vi også satset målrettet på at løfte de faglige resultater i udskolingen. Det er sket gennem en række initiativer, fx ekstra timer, skabelse af ungemiljøer, kontaktlærerordninger og holddeling. Selv om satsningen er forholdsvis ny kan vi allerede nu se et løft i de faglige resultater.

Indenfor skoleområdet har vi foretaget mange tiltag for at højne den fysiske standard. Maling og renovering af lokaler og udearealer, til- og ombygninger samt nye skolemøbler er eksempler på dette, Desuden er skolerne i gang med, at skabe nye uddannelsesmiljøer, hvor eleverne evt. kan få lektiehjælp eller have andre former for undervisning fx på tværs af klassetrin, som et supplement til den nuværende uddannelsesform. Denne indsats vil vi fortsætte i de kommende år.

Vi vil:

 • Styrke indsatsen på mellemtrinet. Det er allerede sket på læseområdet, men indsatsen skal udvides til hele paletten af fag.
 • Arbejde på indførsel af flere timer i dansk og matematik. Det skal bidrage til at højne det faglige niveau yderligere.
 • Udnytte vores store satsning på it de senere år, fx gennem Smartsboards i alle klasselokaler og udlevering af computere til elever og lærere, i undervisningen, så den bliver mere spændende og fagligt målrettet.
 • Have fokus på brugen af vikardækning, så det faglige niveau bibeholdes, også når den sædvanlige lærer ikke er i klassen.
 • Prioritere efter- og videreuddannelse af skolens medarbejdere.
 • Være åbne overfor at drøfte om en eller flere af vores skoler skal være profilskole, hvor den enkelte skole har et øget fokus og indsats på fx sprog, naturvidenskab eller matematik. Valhøj Skole har rigtig gode erfaringer med at være blevet idrætsprofilskole.
 • Bekæmpe mobning på vores skoler, som skal være et trygt sted at være for alle elever.
 • Skabe gode rammer for motion og sundhed, da sundhed og motion, udover at have værdi i sig selv, er nødvendig for en god indlæring.
 • I forbindelse med sundhedsindsatsen sætte fokus på uønskede graviditeter og kønssygdomme, da begge dele er et forholdsvis stort problem i Rødovre.
 • Arbejde for at gøre skolevejene mere sikre. Vi har et ønske om, at eleverne i et større omfang end nu, cykler eller går til skolen. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne kan komme sikkert til og fra skolen.
 • Arbejde for, at vores folkeskoler skal være mere rummelige til gavn for både de børn som skal inkluderes og de grupper (lærere, børn, forældre), som skal være de inkluderende. Det er ikke tænkt som en besparelse på området for børn med specielle behov, men som en optimering af samme. Vi ønsker ikke skære i de midler der er afsat til dette område.
 • Sikre os, at børn med særlige behov får det bedst mulige tilbud. Det betyder, at vi vil holde fast i fx ordblindeskolen på Tinderhøj Skole og specialklasserækken for elever med generelle indlærings- vanskeligheder på Hendriksholm Skole. Skovmoseskolen skal også fortsat være et godt tilbud til børn og unge i og udenfor Rødovre Kommune.
 • Arbejde for, at de ældste klassetrin får et øget samarbejde med erhvervsuddannelserne og gymnasierne, således at eleverne i folkeskolen får en større viden om ungdomsuddannelser. Det kan bidrage til at minimere fejlvalg og dermed hindre frafald – ikke mindst på erhvervsuddannelserne. Også et øget samarbejde med erhvervslivet skal prioriteres og bibeholdelse af erhvervspraktikken. Desuden skal brugen af uddannelsesvejledning styrkes allerede fra 7. klassetrin.

Kulturen skal ind i hverdagen

 • Børn og unge skal lære at begå sig som kritiske, sansende og selvstændige medborgere, og her er børnekulturen en vigtig brik. Kultur for børn, af børn og med børn er med til at udfordre og udvikle. Kunst og kultur skal møde børnene, hvor de er – i deres hverdag og i deres omgivelser.

Vi vil:

 • Videreudvikle forsøgsordninger med tilbud, som fremmer kultur i børnenes hverdag.
 • Etablere tværfagligt samarbejde internt i kommunen mellem lokalt foreningsliv, kunst- og kulturinstitutioner, og skoler og dagpasningstilbud. Således at fx idrætsliv, musik- og kulturskoler deltager i højere grad end i dag i temadage, ”store legedag”, idrætsarrangementer mm.
 • Fremme, at fx pensionister eller studerende, efter aftale med forældre og personale, kan deltage i historiefortælling for at understøtte sprogstimuleringen og fortællekunsten blandt børn. Der skal skabes mulighed og rum for at inddrage de allerede eksisterende frivillige kræfter i institutioner og skoler.
 • Have åbnet for de lokale områder, så børn og unge i Rødovre får viden om dem, så de kan benytte dem i dagligdagen. Det skal bl.a. ske ved at udarbejde et katalog der dækker Musikskolen, kunstinstitutioner, Byggeren, naturskolen, naturvejleder, rekreative områder, Vestvolden m.v.

Vi vil:

– Sikre, at Jobcentret fortsat samarbejder med virksomhederne i og udenfor Rødovre om rekruttering og eventuel opkvalificering af ledige.

– Give plads til nytænkning i opgaveløsningen inden for lovgivningens rammer, så bureaukrati ikke stiller hindringer i vejen for samarbejdet.

– Vende alle sten i jagten på praktikpladser til vore unge på erhvervsuddannelserne.

En aktiv kultur- og fritidspolitik

Kultur og fritidslivet skal:

 • Baseres på foreninger og lokale ildsjæle.
 • Støttes af og samarbejde med kommunale organisationer.
 • Støttes af og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Vi vil:

 • Hjælpe og støtte det store arbejde, som mange frivillige ledere gør for de unge i foreningerne, bl.a. ved at fastholde indholdet af Rødovre-ordningen, hvor der bl.a. gives tilskud til trænere, materiel og rejser. Ordningen er med til at sikre, at der i foreningerne skabes plads til både elite og bredde.
 • Fortsætte decentraliseringen af kompetencen over idrætsanlæggene, så brugerne – i tæt samarbejde med de relevante kommunale institutioner – kan bestemme, hvordan anlæggene skal drives.
 • Skabe rammer, så foreningerne får mulighed for – med egne midler (penge materialer eller arbejdskraft) – at bidrage til udbygning eller drift af kommunale anlæg, klubhuse og andre bygninger.
 • Arbejde for, at der i samarbejde med erhvervslivet gøres noget specielt for talentudviklingen gennem etablering af en elite- og talentudviklingspulje. Vi har som mål, at morgendagens elite i så stor udstrækning som muligt kan fastholdes i vore foreninger og derigennem være et synligt forbillede for andre. Kommunen skal dels støtte og opmuntre ledere og aktive, som tager initiativer, der vurderes som bæredygtige og dels støtte den mere eksperimenterende gode seriøse vilje.
 • Sætte fokus på de mindre aktivitets- og idrætsgrene.
 •  

Kultur

Vi vil:

 • Arbejde for etablering af et nyt kulturelt kraftcenter, som skal være centrum for kommunens kulturelle aktiviteter. Indholdet skal være af høj faglig kvalitet og tilgodese såvel oplevelses- og læringsaspektet som talentudvikling.
 • Arbejde for en større sammenhæng og udvikling af de kulturelle institutioner imellem, bl.a. med biblioteket, musikskolen, Viften og Heerup Museum.
 • Arbejde for, at ”Kaffetårnet”, som Rødovre Kommune overtog i 1995, og som i en vis udstrækning har været anvendt til forskellige kulturelle formål, finder sin endelige plads i det kommunale billede.
 • Leve op til vore historiske forpligtelser og fortsætte istandsættelsen af Vestvoldsarealerne i Rødovre. Området, som vi allerede har sat vores præg på med istandsættelse af forskellige bygningsværker, er både et historisk og rekreativt enestående.

Miljø og teknik

Miljø

Rødovre er allerede en grøn kommune. Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på at nedbringe CO2 udslippet og sænke strøm-vand- og energiforbruget og gøre kommunen endnu grønnere ved at minimere miljøbelastningen mest muligt. Rødovre skal være den grønne dynamo i Storkøbenhavn og være stedet, hvor andre kommuner henter inspiration til forbedringer og fornyelse

Vi vil:

 • Udbygge fjernvarmenettet.
 • Understøtte mulighederne for at udbygge til vedvarende energi.
 • Fortsætte med at udarbejde en samlet energiplan for kommunens varme- og elforbrug.
 • Fortsætte den miljøvenlig affaldsordning.
 • Fastholde kommunens drift af genbrugsstationen.
 • Sørge for god tilgængelighed for alle borgere til Rødovres offentlige bygninger.
 • Sikre at de grønne rekreative områder fremtræder indbydende, så borgerne får lyst til at benytte dem. Samt udbygge motionsbaner (stier) ligesom ved Volden

Vi vil:

  • – Have moderne børnevenlige legepladser, der udfordrer børnene på en sikker måde i parkerne.
  • Tea
  • Milk

Vi vil:

 • Arbejde på at nedsætte vandspildet til mindre end 5%.
 • Løbende udbygge kloaknettet, så det bliver i stand til at klare de voksende klimabelastninger.

Trafik

Da Rødovre er en af de tættest befolkede kommuner i landet med mange store gennemgående veje, er det vigtigt at forbedre trafikforholdene bedst muligt.

Vi vil:

 • Fastholde og forbedre servicebusordningen.
 • Udbygge grøn bølge på vores store gennemgående veje, da mange stop/start er forurenende.
 • Sikre bedre fremkommelighed for den kollektive trafik.
 • Forbedre fodgængernes og cyklisternes sikkerhed, især ved de store vejkryds.
 • Anlægge og udbygge cykelstier, hvor det er tiltrængt.

Beskæftigelsespolitikken

Det er vigtigt, at beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. Ingen er forpligtet ude over evne. Derfor er det også vores udgangspunkt, at alle skal bidrage med de ressourcer, som de har. I en tid med store udfordringer er det naturligt beskæftigelsespolitikken som mange kigger på, for at finde en udvej. Og det er klart, at i en tid med færre arbejdspladser, er den fornemste opgave, at sikre virksomhederne let og smertefriadgang til den arbejdskraft som stadig efterspørges.

Den virksomhedsrettede indsats

Kernen i enhver effektiv beskæftigelsespolitik er en stærk og personlig virksomhedskontakt. Uden denne er det svært at sikre en effektiv adgang for de jobsøgende, og det bliver svært at skabe en målrettet formidling.

Vi vil:

 • Styrke den nære virksomhedskontakt. Der skal ikke være nogen tvivl om, at beskæftigelsespolitikken i Rødovre skal kunne mærkes langt ud over kommunegrænsen. Enhver arbejdsgiver skal trygt kunne kontakte sit lokale jobcenter, med en sikkerhed for, at der effektivt bliver formidlet den arbejdskraft der efterspørges.
 • Arbejde for at fjerne bureaukrati der forhindre en arbejdsgiver i at få den arbejdskraft der efterspørges.

Den nye dagpengeperiode

På grund af den reducerede dagpengeperiode må det formodes, at jobsøgerne i endnu højere grad end tidligere, er fokuserede på at afkorte deres ledighedsperiode. Derfor skal beskæftigelsespolitikken også i endnu højere bringe de ledige frem til de jobåbninger der rent faktisk er.

Vi vil:

 • Sikre jobsøgende vejledning der er målrettet en hurtig og effektiv genindtræden på arbejdsmarkedet.
 • Arbejde for, at den jobsøgende i endnu højere grad skal opleve at kunne få adgang til vejledning og opkvalificering end tidligere. Det er vigtigt at alle er fokuserede på, at hver ledighedsdag bringer den enkelte tætter på dagpengeperiodens ophør. Derfor skal vi ikke spilde borgernes tid.
 • Gå nye veje for at sikre arbejde til vores borgere. Udover en stærk fokus på det lokale og regionale arbejdsmarked skal vi også udvide vores horisont og tænke alternativt. Blot 500 km. fra Rødovres kommunegrænse ligger Europas pt. mest attraktive arbejdsmarked. Derfor skal vi sikre, at alle der kan og vil arbejde i fx Norge sikres alt den hjælp det kræver, for af minimere vores borgers ledighedsperiode.

Plads til alle

Et liv på kanten af arbejdsmarkedet er forbundet med fare for marginalisering. Konsekvenserne for den enkelte er kendetegnet ved ringere livsglæde, dårligere helbred og kortere livslængde. Det kan vi ikke være bekendt. Vi tror på, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet. Alle der kan, skal deltage i fællesskabet og bidrage til vores fælles samfund og velfærd. Reformen af førtidspension og fleksjob har i endnu højere grad sikret adgang til arbejdsmarkedet for personer med selv meget lille arbejdsevne.

Vi vil:

 • Bruge de nye 5 årige ressource-forløb til at sikre at så mange som muligt genindtræder på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbene skal af borgeren opleves som koordinerede og fleksible. Vi kan med fordel her bruge de gode erfaringer, Jobcenteret allerede har gjort på ungeområdet.
 • Sikre, at der er tilbud, råd og vejledning for de borgere som ønsker at indtræde på arbejdsmarkedet. Uanset deres tidligere historik og forsørgelsesgrundlag.
 • Støtte alle tænkelige initiativer velkomne som byder marginaliserede grupper som fysisk og psykisk handikappede tilbage på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at alle kan bidrage, bare evnen og viljen er med.

Fokus på uddannelse

Uddannelse og beskæftigelse er to sider af samme sag. Derfor er uddannelse også en væsentlig del af vores beskæftigelsespolitik. Specielt ift. ufaglærte, skal uddannelse være en central del af den vejledning som den enkelte modtager. I en tid, hvor der bliver kamp om den enkelte arbejdsplads, er det vores fornemste opgave at sikre, at arbejdsmarkedet bliver mødet af et stærkt udbud af kvalificeret arbejdskraft.

Vi vil:

 • Arbejde for at sikre, at den uddannelse som tilbydes, sigter mod en ledig stilling på arbejdsmarkedet. Vi gør alle en bjørnetjeneste ved at uddanne til yderligere arbejdsløshed. Så også her skal arbejdsmarked og uddannelse gå hånd i hånd.
 • Udvikle og fortsætte den nuværende praksis, hvor Jobcenteret opkvalificerer en ledig til en specifik stilling i en virksomhed, skal udvikles og fortsætte.

Bedre plads til lærlinge og elever

Fremtidens arbejdsløse er i vidt omfang de ufaglærte. Derfor er indsatsen for lærlinge og elever en helt central del af beskæftigelsespolitikken. Det skal være en integreret del af den virksomhedsrettede kontakt, at sikre information og opfordringer til at oprettet flere og nye praktikpladser.

Vi vil:

 • Benytte de sociale klausuler optimalt, så vi ikke kommer til at opleve store kommunale anlægsopgaver varetaget af firmaer, der ikke har lærlinge.
 • Arbejde for, at kommunen selv fremstår som duksen i klassen og tager elever og lærlinge, hvor det overhovedet giver mening.
 • Fastholde, at alle aktører skal sikre en koordinerede indsats for at sikre at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse. Det er ikke noget problem for socialdemokraterne i Rødovre, at Jobcenteret arbejder tæt sammen med folkeskolerne, UU og andre aktører om elever der vurderes ikke-uddannelsesparate. Dette tætte samarbejde har allerede vist sit værd, og kan med fordel videreudvikles.

Kommunen som arbejdsplads

Rødovre kommune skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, som også i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kommunen skal være i første række, når det drejer sig om vedligehold og udvikling af de ansattes faglige og personlige kompetenceudvikling, ligesom de ansattes sundhed og trivsel fortsat skal prioriteres højt.

Vi vil:

 • Tilstræbe, at kommunens ansatte afspejler kommunens befolkningssammensætning, og at intentionerne bag stresspolitikken og sygefraværspolitikken bliver efterlevet.
 • Sikre, at kommunen altid er på forkant med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere vil kommunen indføre en aktiv rekrutteringsstrategi. Dette betyder bl.a., at kommunen proaktivt vil give plads til løntilskudsjobs, tage virksomhedspraktikanter, lave jobrotationsordninger samt løbende sikre at alle medarbejdere har mulighed for at rokere rundt mellem opgaverne i kommunen.

Sygefravær

 • En væsentlig målgruppe på arbejdsmarkedet er de sygemeldte. For størstedelen af disse personer er der tale om en kort periode som hurtig afløses af arbejde. Men for en mindre andel er der tale om længere perioder som sætter en stopper for genindtræden på arbejdsmarkedet. I Rødovre tror vi på at en effektiv indsats over for sygemeldte, er den bedste medicin for at forhindre længere sygefravær.